جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 126688/ت 17572 هـ - 12/12/1375

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 تصویب نمود :
در بند 10 ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 38809/ت 16409 هـ مورخ 28/12/1374 ـ عبارت بندهای 5 و 8 به عبارت بندهای 5و 6و 8 تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/07
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :