جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 20/124546/ت 16205 هـ - 16/11/1375
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/11/1375 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 9811/د1 مورخ 27/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های 3 و4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل ـ کلیات
ماده 1 ـ سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی ، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می شود .
تبصره 1 ـ کلیه وظایف و اختیارات اجرائی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده ، همچنین کلیه اعتبارات ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، اموال ، داراییها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان ودر استانها با نظر وزیر کشاورزی
به سازمانهای کشاورزی استانها منتقل می شود .
تبصهر 2 ـ ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود به عنوان مراجع سیاستگزاری و تصمیم گیری در امور واگذاری زمین ، درحدود قوانین و مقررات و در چهارچوب سازمان جدید نسبت به انجام مسئولیتها و فعالیتهای مربوط اقدام و فقط تشکیلات و امور اجرائی ان در سازمان متمرکز می شود . سازمان از نظر تشکیلات اجرائی موظف به ارایه خدمات لازم به ستاد و هیاتهای یاد شده است .
ماده 2 ـ مرکز سازمان در تهران است وواحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان . زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفه می کنند .
ماده 3 ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه فعالیت میکند.
ماده 4 ـ رئیس اسمزان نمانیده تام الاختیار وزارت کشاورزی در ستاد مرکزی واگذاری زمین است .
فصل دوم ـ هدف و وظایف اساسی
ماده 5 ـ هدف سازمان عبارت ازبرنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شدهدر خصوص کلیه اراضی شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت کشاورزی در سطح کشور است .
ماده 6 ـ وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتس از :
الف ـ انجام کلیه وظایف ، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجع ذیصلاح برعهده وزارت کشاورزی یا سازمان گذاشته شده یا می شود .
ب ـ انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط بهحوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی .
ج ـ تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی ، حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت .
د ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.
هـ مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه تنظیم شناسنامه برا یاین قبیل اراضی .
و ـ کمک به توسعه سطح زیر کشت ا طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط ب وظایف سازمان .
ز ـ ایجاد فرصتهای سغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین .
ح ـ ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین .
ط ـ واگذاری زمین برای طرحهای زراعی ، باغبانی و نظایر آنها.
قصل سوم ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان
ماده 7 ـ رئیس سازمان توسط وزیر کشاورزی منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آنها . در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف دهروز توسط رئیس سازمان ، دبیرستان مرکزی واگذاری زمین مصوبات را راسا به مراجع مربوط ابلاغ می کند .
ب ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مروبط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده .
ج ـ تایید برنامه های سازمان و پیشنهاد انها به مراجع انها به مراجع ذیصلاح برای تصویب .
د ـ تایید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب .
هـ ـ انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی در هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تفویضی وزیر کشاورزی .
و ـ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، ضوابط و مقررات مالی ، اداری و استخدامی ، اعمال هماهنگیهای لازم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررا ذی ربط .
ح ـ استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضائی و قانونی ، اصالتا یا توسط وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده .
ط ـ امضای قراردادها ، چکها و اسناد تعهدآور سازمان با رعایت مقررات مربوط .
ی ـ عزل و نصب کارکنان، معاونان و مدیران سازمان
ک ـ انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی .
تبصره ـ رئیس سازمان می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران یازمان واگذار کند .
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده 8 ـ سازمان تابع مقررات اداری . مالی ، تشمیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی ـ موضوع تصویبنامه شماره 946 /ت 13 هـ مورخ 29/1/1371 ـ و اصلاحات بعدی آن است .
ماده 9 ـ کلیع مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره 2265/دش مورخ 19/11/1371 شورایعالی اداری به این سازمان منتقل میشوند تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و برحسب تشکیلات مصوب که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار می یابند.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/11/07
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :