جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 12571 /ت 17764هـ - 12/12/1375
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ،آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1 ـ کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی شامل سازمانها و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، ( مانند شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران و…) و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، دستگاههای ضائی ، نظامی و انتظامی ، مشمول این آئین نامه هستند .
ماده 2 ـ خودروهای سواری موضوع این آئین نامه وسایل نقلیه ای هستند که برای انجام امور اداری و خدماتییدر اختیار دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه قرار دانرد وبه ترتیب زیر منطقه ای میشوند :
الف ـ خودروهای خدمات عمومی که نصب نموده دولتی و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده ، در دو طرف آن الزامی است . نصب نمره دولتی و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارنده ، برای خودورهای وزارت اطلاعات الزامی نیست .
ب ـ خودروهای خدمات اختصاصی که دارای نمره شخصی هستند و در اختیار دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه قرار دارند .
ماده 3 ـ استفاده از کلیه خودروهای دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، درخارج از ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده ) ممنوع است .
تبصره ـ استفاده از خودروهای موضوع این آئین نامه در خارج از ساعات اداری فقط برای انجام ماموریتهای اداری و با حکم ماموریتهای اداری ئ یا حکم ماموریت مجاز است .
ماده 4 ـ مقامات و رده های زیر، در صورت وجوه امکانات لازم در دستگاه ذیربط میتوانند خودروهای سواری در اختیار داشته باشند:
ـ معاون رؤسای سه قوه .
ـ اعضای هیات دولت و معاونان انها ، سفرا و رؤسای نمایندگیهای خارج از کشور ، استاندارات ، معاونان استانداران ، فرمانداران و معاونان ، بخشداران ، مدیران کل ، رؤسای سازمانهای مستقل دولتی ، مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکتهای دولتی ، رؤسا و معاونان و دبیران فرهنگستانها ،رؤسای دانشگاهها و پژوهشگاهها ومعاونان آنها ، رؤسای دانشکده ها و پژوهشکده ها ، شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری شهرهای بزرگ و مراکز استانها ،مشاوران مقامات تا سطح معاونان وزرا، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رؤسای دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور و معاونان آنها ، رؤسای دادگستریهای شهرستانها و دادگاهها، رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات ، قضات دیوان عالی کشور ، اعضای شورای عالی که دارای پست سازمانی قابت باشند ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و معاونان آنها ، رؤسای سازمانها و مدیران عامل شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، مسؤولان نهادهای انقلاب اسلامی در استانها ، مشاوران رؤسای کل نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نیورهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، فرمانده نیوری انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، جانشین و معاونان آنها ، رؤسا و معاونان بازرسی کل نیورهای نظامی و انتظامی ، رئیس و معاونان ستاد کل نیورهای مسلح و ستادهای مشترک ارتش و سپاه فرماندهان لشکر ، فرماندهان نواحی نظامی و انتظامی (استانها )، جانشین و معاونان آنان ، فرماندهان مناطق انظامی و انتظامی (شهرستانها)، مدیر کل رؤسای سازمانهای وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و ادارات مرکزی ، فرماندهان مراکز آموزش مستقل نظامی و انتظامی ، رؤسای سازمانهای عقیدتی ـ سیاسی و حفاظت و اطلاعات نیورهای نظامی و انتظامی و معاونان آنان .
تبصره 1 ـ خودروهای خدمات اختصاصی (با راننده یا بدون راننده) صرفا در اختیار مقامات موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همترازان آنها قرار می گیرد . مقامات موضوع بندهای الف و ب تبصره یاد شده ، فقط از یک دستگاه خودرو استفاده می کنند .
تبصهر 2 ـ دادستان کل کشور ، رؤسای دیوان عالی کشور ، دادگاه عالی انتظامی قضات ، سازمان قضائی نیروهای مسلح ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و معاونان دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور نیز می توانند صرفا از یک دستگاه خودروی خدمات اختصاصی (با راننده یا بدون راننده ) استفاده کنند.
ماده 5 ـ عدم اجرای مفاد این آئین نامه از سوی دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه تخلف محسوب و دستگاههای متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش از مراجع ذی ربط یا مشاهده ه رگونه تخلف از مفاد این آئین نامه مکلفند برخورداری لازم را با متخلف به عمل آورند .
تبصره ـ مامورین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت مشاهده تخلف یااستفاده غیر مجاز از خودروهای موضوع این آئین نامه ، مراتب را به سازمان مربوط جهت اقدامات قانونی گزارش کنند .
ماده 6 ـ کسانی که در سالهای 1373 و 1374 از ناحیه دستگاههای دولتی ـ موضع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 ـ خودرو به آنان فروخته شده است ، به هیچ عنوان حق استفاده از تسهیلات این آئین نامه راندارند. متخلف اعم از واگذار کننده و استفاده کننده ، به مجازات تصرف غیر قانونی اموال دولتی محکوم خواهد شد .
ماده 7 ـ آن دسته از مستخدمان دستگاههای موضع ماده (1) این آئین نامه که خودروی دولتی خریداری کرده اند ، تا پنج سال پس از تاریخ خرید ، حق استفاده از خدمات حمل و نقل اداری از محل سکونت به محل کارو بالعکس ـ به استثنای اتوبوس و مینی بوس ـ همچنین استفاده از حق ایاب و ذهاب را ندارند . هزینه ایاب و ذهاب فقط به آن دسته از مقامات موضع ماده 4 این آئین نامه که خودرو دولتی خریداری نکرده اند و از خدمات حمل و نقل اداری از محل سکونت به محل کار و بالعکس استفاده نمی کنند ، به شرح زیر پرداخت می شود :
الف ـ در شهر تهران ، ت یکصد پنجاه هزار ریال
ب ـ در شهرهای مشهد ، اصفهان ، تبریز و شیراز ، تا یکصدو هزار ریال .
ج ـ در سایر شهرها ، تا هشتاد هزار ریال
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :