جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 126694/ت 16663 هـ - 12/12/1375
سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت کشاورزی ـ وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1730 ـ 5/397 مورخ 3/2/1375 وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و در اجرای بند 3 تبصره 77 قانون بذنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود ک

ماده 1 ـ در اجرای بند 3 تبصره 77 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار برنامه دوم نامیده می شود ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی که از این پس به اختصار صندوق نامیده می شود حداقل پنجاه درصد از محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد از سرمایه گذاری طرحهای جنگلداری و مرتعداری و آبخیزداری مردمی را براساس جداول زمانبندی شده این آئین نامه طی سالهای برنامه دوم تحت پوشش قرار می دهد.
ماده 2 ـ صندوق بیمه موظف است ساختار تشکیلاتی و نظام اجرائی خود را با همکاری سایر واحدهای اجرائی ذیربط به گونه ای تدوین نماید که امکان اجرای علمی برنامه موضوع ماده(1) این آئین نامه به وجود آید و در صورت لزوم جهت رفع موانع قانونی ، پیشنهادات لازم را از طریق وزارت کشاورزی ارائه نماید .
تبصره ـ بانک کشاورزی در ایفای وظایف صندوق . موظف است با تامین ابزار و امکانات لازم ، تحقق برنامه ها را میسر سازد .
ماده 3 ـ وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند به منظور اجرای برنامه لیمه محصولات کشاورزی و دامی و تحقق اهداف پیش بینی شده ، همکاریهای لازم از قبیل همکاریهای مطالعاتی ، تخصصی ، اطلاعاتی و آماری ، اجرائی ، نظارت و ارزیابی و غیره را با صندوق به عمل آورند و کلیه واحدهای تحت پوشش خود را ملزم به همکاری با صندوق نمایند.
ماده 4 ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی همه ساله اعتبارات مورد نساز را براساس بودجه تنظیمی از طریق وزارت کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه ارسل می نماید تا پس از بررسی در چارچوب بخشنامه های سالانه بخشنامه های سالانه بودجه کل کشور اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره ـ در صورتی که در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارت بیش از موارد پیش بینی شده در بودجه صندوق گردد ، کسری طبق مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق تامین خواهد شد .
ماده 5 ـ صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی دامی مکلف است در طول برنامه پنج ساله دوم ، همه سله تا پایان شهریور ماه اعتبارات مورد نیاز سل بعد برای پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه به تولید کنندگان محصولات کشاورزی در مناطق و مواردی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار نگرفته اند رااز طریق وزارت کشاورزی به سازمان برنامه وبودجه اعلام نماید . سازمان برنامه وبودجه پس از بررسی ، اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه منظور و پیشنهاد خواهد کرد .
معاون اول رئیس جمهور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :