جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 690 ـ ق - 11/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 13149 مورخ 5/9/1373 دولت در خصوص اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 9/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 116715 - 14/12/1375
ئزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم یهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 690 ـ ق مورخ 11/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده 1 ـ تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی کشو روابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است و رئیس آن توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منصوب می گردد .
ماده 2 ـ اصلاح تبصره 4 قانون به دو تبصره 1ـ4 و2ـ4 :
تبصره 1ـ4 ـ امور اجرائی بهزیستی در هر استان به عهده مدیر کل بهزیستی استان می باشد که توسط رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب می گردد .
تبصره 2ـ4ـ به منظور جلب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور شورائی بنام مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی در ستاد مرکزی سازمان و شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی در مارکز استانها و شهرستانها به شرح زیر تشکیل میگردد:
الف ـ ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی عبارتند از :
1 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش بعنوان رئیس شورا.
2 ـ وزیر کشور یا معاون وی .
3 ـ رئیس اسزمان بهزیستی کشور بعنوان دبیر شورا .
4 ـ نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات
5 ـ شهردار تهران
6 ـ رئیس اسزمان اوقاف و امور خیریه
7 ـ پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس سازمان
ـ مسئولیت هماهنگی و سیاست گذاری و نظارت بر امور شوراهای استان وشهرستان با شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی خواهد بود .
ب ـ ترکیب اعضای شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی استان عبارتن از :
1 ـ استاندار
2 ـ امام جمعه مرکز استان
3 ـ شهردار
4 ـ مدیر کل بهزیستی استان
5 ـ مدیر کل اوقاف و امور خیریه
6 ـ رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان
7 ـ پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیر کل بهزیستی استان
ج ـ ترکیب اعضای شورا مشارکتهای مردمی با بهزیستی شهرستان عبارتند از :
1 ـ امام جمعه مرکز شهرستان
2 ـ فرماندار
3 ـ رئیس اداره بهزیستی شهرستان
4 ـ رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
5 ـ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
6 ـ شهردار مرکز شهرستان
7 ـ پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس بهزیستی شهرستان
استاندار ، رئیس شورای مرکز استان و فرماندار رئیس شورای مرکز شهرستان و مدیر کل بهزیستی استان و رئیس بهزیستی شهرستان دبیر شورا در استان و شهرستان خواهند بود.
وظایف شورا یمشارکتهای مردمی با بهزیستی به شرح زیر است:
1 ـ جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام .
2 ـ نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدائی به سازمان بهزیستی
3 ـ سیاست گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقوب و غیر منقول اهدائی براساس اولویتهای مربوطه .
4 ـ ارسال گزارش عملکرد شش ماهه شورای استان و شهرستان به شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مستقر در مرکز .
ماده 3 ـ در تبصره 5 قانون ، کلمه استخدامی حذف می شود و عبارت زیر به ذیل آن اضافه خواهد شد :
ـ سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفند شاخصهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بهزیستی کشو را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 4 ـ عبارت زیر به ذیل تبصره 10 قانون اضافه می شود :
تا در جهت ایجاد فرصتهای شغلی برا یمعلولین تحت پوشش هزینه گردد.
کارگاهها و مؤسساتی که معلولین را استخدام می کنند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند .
حق بیمه سهم کارفرما از محل بودجه عمومی که سالانه در قانون بودجه کل مشور منظور خواهد شد پرداخت می گردد. (مشابه مقررات قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمائی که تنا پنج نفر کارگر دارند )
ماده 5 ـ تبصهر 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 11 ـ صدور مجوز و تعیین دستورالعمل های مربوط به ایجاد ، بهره برداری ، اداره و نظارت ارزشیابی و رسیدگی به تخلفات مؤسساتی که خدمات غیر درمانی موضوع این قانون را براساس استانداردهای مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارایه می دهند به عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد .
ماده 6 ـ تبصره ذیل جایگزین تبصره 12 می شود :
تبصره 12 ـ درآمدهای اختصاصی سازمان براساس دستورالعملهائی که در چهارچوب اهداف و وظایف سازمان بهزیستی تعیین می گردد به مصرف خواهد رسید .هر گونه پرداخت از محل درآمدهای اختصاصی به کارکنان سازمان بجز کارکنان و اشخاصی که با تلاش یا مشارکت خود موجب افزایش درآمدهای اختصاصی شده اند ممنوع می باشد .
ماده 7 ـ تبصره ذیل تحت عنوان تبصره 16 به ماده واحده اضافه میشود:
تبصره 16 ـ سازمان بهزیستی کشور می تواند در جهت پیشگیری ، تشخیص و جلوگیری از شدت معلولیتها طبق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراکز توان بخش پزشکی را درچهار چوب تشکیلات موجود سازمان ایجاد نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1375 به تایید شورا ینگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15163
تاریخ تصویب :
1375/11/09
تاریخ ابلاغ :
1375/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :