جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 127775/ت 17787 هـ - 21/12/1375
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3150/42ـ8177/102 مورخ 8/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و دراجرای تبصره 43 قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و ایام تعطیلات مراکزآموزشی تحت پوشش خود ، نسبت به برقراری دوره های آموزشی کوتاه مدت شبانه ، تقویتی و جبرانی به استثنای آموزشهای ابتدائی و مسابقات علمی با دریافت هزینه های اموزشی از ارفاد یا مؤسسات متقاضی اقدام کند . کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب یا حسابهائی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح خواهد شد ، واریز و رسید آن به مرکز آموزشی مربوط تسلیم می شود.
ماده 2 ـ مراکز آموزشی با رعایت مفاد این آئین نامه و دستورالعملی که از سوی وزات اموزش و پرورش صادر خواهد شد ، نسبت به برقراری دوره های اموزشی موضوع ماده (1) این آئین نامه اقدام می کنند.
ماده 3 ـ معادل مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور در اجرای این آئین نامه ، از محل اعتبار ردیف 503162 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرر خواهند گرفت .
ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور تقویت اجرای دوره های آموزشی موضوع ماده(1) این آئین نامه و تسریع انجام امور اجرائی ، در ابتدای سال 1376 معادل بیست درصد اعتبار مصوب ردیف 503162 را به صورت تنخواه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا در پایان سال مالی تسویه نماید . پرداختهای بعدی منحصرا در قبال ارایه اسناد مثبته مجاز می باشد.
ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واریزی به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تهبه مواد اولیه ، تجهیزات و وسایل و ابزار اموزشی و کمک آموزشی و تعمیر و تکمیل آنها .
ب ـ پرداخت حق التدریس مدرسان و حق الزحمه عوامل مروبط که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود .
ج ـ پرداخت هزینه سوخت ، آب ، برق و ارتباطات
د ـ سایر هزینه های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها .
ماده 6 ـ کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد می وشد ، جزو اموال دولتی محسوب می شود.
ماده 7 ـ مراکز آموزشی در صورتی مجاز به انجام فعالیتهای موضوع این آئین نامه هستند که اینگونه اقدامات موجب کاهش ظرفیت پذیرش انها یا افت تحصیلی در آموزشهای رسمی در طول مدت برگزاری دوره ها یا طی سال تحصیلی نشود .
ماده 8 ـ ذیحسابی وزارت اموزش و پرورش مکلف است وجوه دریافتی از این بابت رابراساس دستور وزیر آموزش یا مقام مجاز از طرف وی مستقیما یا از طریق ذیحسابی ادارات کل آموزش و پرورش استانها به حساب بانکی ادارات کل اموزش و پرورش واریز کند.
تبصره ـ وزیر اموزش و پرورش یا مقام مجاز از طرف وی می تواند حداکثر پانزده درصد از وجوه دریافتی را به صورت متمرکز هزینه کند.
ماده 9 ـ ادارات کل اموزش و پرورش مکلفند اسناد هزینه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده 8 این آئین نامه را در پایان سال مالی به ذیحسابی مربوط تحویل دهند و برگ تسویه حساب دریافت کنند.
ماده 10 ـ آموزشکده های فنی و مراکز تربیت دبیر فنی مشمول این آئین نامه و تابع مقررات مالی خود خواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15164
تاریخ تصویب :
1375/12/12
تاریخ ابلاغ :
1376/01/05
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :