جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 121784/ت 17341 ک - 21/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 8147/42/1 مورخ 6/8/1375 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد 3 و 6 قانون یاد شده ،موارد زیر را در اسان گیلان تصویب نمودند :
الف ـ روستاهای زیر از دهستان رحیم آباد بخش رحیم آباد شهرستان رودسر منتزع شده و به دهستان اوشیان و سیاهکلرود بخش مرکزی این شهرستان ملحق شوند :
1 ـ دوگل سرا 2 ـ نعمت سرا 3 ـ تازه آباد 4 ـ کندسربی بالان 5 ـ سلاکجان 6 ـ بیجار پشته 7 ـ لاته 8ـ چماقستان 9ـ خانه پشتان
ب ـ دهستان بی بالان به مرکزی روستای بی بالان مشتمل بر روستا ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر هیات دولت می باشد ایجاد و تاسیس شود .
1 ـ دو گل سرا 2 ـ نعمت سرا3 ـ تازه آباد 4 ـ کند سربیبالان 5ـ سلاکجان 6 ـ بیجار پشته 7 ـ لاته 8 ـ چماقستان 9 ـ خانه پشتان 10ـ رضا محله 11 ـ سارسر 12 ـ عسگر آباد 13 ـ باغ دشت 14 ـ گاوماست 15 ـ جورسرا 16 ـ گیلاملک 17 ـ بزکویه 18 ـ کوه سرا 19 ـ قاضی کله پشته 20 ـ بی بالان 21 ـ امیر بنده 22 ـ گزاف رود 23 ـ لی من جوب 24 ـ استخر بیجار 1ـ25 ـ اردومحله 26 ـ ایسوم 27 ـ بالا نوده 28 ـ فشکل پشته 29 ـ سیاهکله 30 ـ مازوکله پشته
ج ـ نام دهستان اوشیان و سیاهکرود به سیاهکلرود تغییر یابد .
د : دهسات اوشیان به مرکزیت روستای قاسم آباد سفلی مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر هیات دولت می باشد ایجاد و تاسیس شود.
1 ـ لپاسرا2 ـ سرولات 3 ـ هرات محله 4 ـ شیخ زاهد محله 5 ـ کرات محله 6 ـ دوران محله 7 ـ دوگل سرا 8 ـ خشکاسرا9 ـ فکجور 10 ـ سورخانی 11 ـ اوشیان 12 ـ میانده 13 ـ سول سرا 14 ـ خشکاسرا 15 ـ چملک سرا 16 ـ ارزن پشته 17 ـ ترک 18 ـ ماسرک 19 ـ تله سر 20 ـ کلوج گوابر 21 ـ تله بن 22 ـ چاشلم 23 ـ چینگی 24 ـ گرچه آب25 ـ مرگوتز 26 ـ بینه پهلو 27 ـ کوتاک 28 ـ شین کوه 29 ـ توساپشته 30 ـ سیاه کش سرا 31 ـ جنگ سرا 32 ـ لیمه سرا 33 ـ لیه کلام 34 ـ شمشاد پشته 35 ـ پشتان سرا 36 ـ کبوتر آبکش 37 ـ لمک 38 ـ بورسرا 39 ـ گرازان 40 ـ سیاه کش 41 ـ قاسم آباد سفلی 42 ـ ملک میان 43 ـ خانه سرا 44 ـ توسکا محله قاسن آباد 45 ـ پایین محله قاسم آباد 46 ـ بالا محله قاسم آباد 47 ـ بندبن قاسم آباد .
هـ 1ـ بخش کلاچای به مرکزیت شهر کلاچای از ترکیب دهستانهای بی بالان و ماچیان در تابعیت شهرستان رود سر ایجاد و تاسیس شود .
2 ـ بخش چابکسر ب مرکزیت شهر چابکسر از ترکیب دهستانهای اوشیان و سیاهکلرود در تابعیت شهرستان رودسر ایجاد و تاسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 18 /12/1375 و به تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15164
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :