جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 125639 /ت 17583 ک - 21/12/1375
وزارت کشور

اکثریت وزاری عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 10398/42/4/1 مورخ 2/10/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد 3و 6و 7 قانون یاد شده در استان آذربایجان غربی تصویب نمودند :
الف ـ دهستان آواجیق جنوبی به مرکزیت روستای شادلوی سفلی مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای آغبلاغ ابوبکرـ آغبلاغ خالدـ آرخاشان ـ اروج کندی ـجبارلو ـ جنگ تپه ـ حال حال علیاـ حال حال سفلی ـ دلک وردی ـ سیران ـ شادلوی سفلی ـ شادلوی علیاـ شگفتی ـ صفو ـ طهماسب کندی ـ عربین کندی ـ قزل سوری ـ قلی دیره سی ـ قهرمان کندی متنزع شده از دهستان آواجیق تابع بخش سیه چشمه شهرستان ماکو و روستاها و مزارع و مکانهای قلعه حاج ـ مسعود آباد ـ اجاق آباد ـ مجنون علیاـ مجنون سفلی ـ اسلام آباد ـ سازآغل ـ گل سفید ـ پاسگاه مرزی آغداش متنزع شده ازدهستان چالدران شمالی تابع بخش سیه چشمه شهرستان ماکو مطابق نقشه 250000/1 پیوست ایجاد و تاسیس شود .
ب : نام دهستان آواجیق به دهستان آواجیق شمالی تغییر یابد
ج ـ بخش دشتک از ترکیب دهستانهای آواجیق جنوبی و آواجیق شمالی به مرکزیت روستای کلیسا کندی در تابعیت شهرستان ماکو ایجاد و تاسیس شود.
د : شهرستان چالدران به مرکزیت شهر سیه چشمه از ترکیب بخشهای زیر تابعیت استان آذربایجان ایجاد و تاسیس شود.
1 ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سیه چشمه متشکل از دهستانهای چالدران شمالی و چالدران جنوبی و ببه جیک
2 ـ بخش دشتک
ابن تصویبنامه در تاریخ 18/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15164
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :