جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 127677/ت 17809 هـ - 20/12/1375

وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3149ـ 8176/102 مورخ 8/12/1375 سازمان برنامه و بودجه ، تصویب نمود :
در ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1376 کل کشورـ موضوع تصویبنامه شماره 126674/ت 17748 هـ مورخ 8/12/1375 ـ پس از عبارت سهام معامله شده عبارت یا وثایق معتبر دیگر اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15164
تاریخ تصویب :
1375/12/12
تاریخ ابلاغ :
1376/01/05
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :