جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 734ـ ق - 19/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 9436/13921مورخ 2/8/1374 دولت در مورد نقل و انتقال دوره ای قضات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورا ینگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 117706 - 23/12/1375
وزارت دادگسری
قانون نقل و انتقال دوره ای قضات که در جلسه علنی روز یکشنبع مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تاییذ شورا ینگهبان رسیده و طی نامه شماره 734 ـ ق مورخ 19/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده 1 ـ دراجرای اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره ای قضات به تریتب وقرر در این قانون انجام می شود .
ماده 2 ـ کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضائی به اسخدام قوه قضاییه در می آیند موظفند در هر یک از محلهای استقرار واحدهای قضائی درجه 3 ، 2و 1 موضوع ماده 3 این قانون به مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند.
رعایت ترتیب خدمت درواحدهای قضائی فوق الزامی نیست
تبصره 1 ـ انتقال به حوزه قضائی تهران مستلزم داشتن حداقل پانزده سال خدمت در محل های استقرار واحدهای قضائی درجه 3،2،1 و منوط به وجود پست قضائی می باشد . در هر حال کسانی که سابقه خدمت بیشتری در محل های استقرار واحدهای قضائی درجه 3و2 دارند از اولویت برخوردار هستند .
تبصره 2 ـ کسانی که با تمایل خود و موافقت رئیس قوه قضاییه در محل های استقرار واحدهای قضائی درجه پایین تر به مدت بیش از پنج سال مقرر در این قانون خدمت کنند ، مدت بیش از پنج سال خدمت ایشان به میزان دو برابر خدمت در محل های استقرار واحدهای قضائی درجه بالاتر محسوب می شود . در هر حال مدت خدمت الزامی قضات در یک محل استقرار واحد قضائی ، بیش از پنج سال نخواهدبود .
تبصره 3 ـ مفاد این قانون نسبت به قضات یکه دارای سابقه کار قضائی کمتر از پانزده سال می باشند نیز نسبت به مدت باقی مانده شامل می گردد.
ماده 3 ـ درجه بندی محل های استقرار واحدهای قضائی با لحاظ محرومیت ، بدی آب و هوا ودوری از مرکز به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 4 ـ کسانی که خدمت موظف خود را د رمحلهای استقرار واحدهای قضائی درجه 3و 2 با رعایت ماده 2 و تبصره های آن به پایان رسانیده اند چنانچه با تمایل خود در محلهای استقرار واحدهای قضائی درجه 3و2 خدمت کنند در ازای هر دو خود در محلهای استقرار واحدهای قضائی درجه 3و2 خدمت کنند در ازای هر دو سال خدمت یک پایه قضائی به آنان اعطا و مادامی که در واحدهای قضائی مذکور خدمت می نمایند به میزان یک پنجم حققو مبنای گروه مربوطه به حقوق آنان افزوده می شود .
ماده 5 ـ رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقال قضات در هر سال یک بار انجام می گیرد . چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6 ـ انتصاب مدیران کل و مشاغل گروه 8 و همچنین کسانی که دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج از فقه و اصول به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا دارای درجه دکترا در یک از رشته های حقوق می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه بکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15170
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :