جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 725 ـ ق - 19/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 27088/13182 مورخ 2/8/1374 دولت در مورد تاسیس مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی که د رجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 117705 - 23/12/1375
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قانون تاسیس مرکز بین المللی علوم و تکونولوژی پیشرفته و علوم محیطی و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی که د رجلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 725ـ ق مورخ 19/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تاسیس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر ماهان کرمان و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در شهر شیراز اقدام کند و اساسنامه مرکز و کنابخانه مزبور را پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نماید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15170
تاریخ تصویب :
1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :