جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 124686 /ت 17410 ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزاری عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 شماره 93808 /ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 2372/42/4/1 مورخ 23/8/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و آئین نامه اجرائی آن و در اجرای مواد 3 و 6 قانون یاد شده تصویب نمودند :
تغییرات زیر در استان کردستان انجام شود:
الف ـ روستای نیزل از دهستان نگل تابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج متنزع شده و به دهستان کوماسی بخش مرکزی شهرستان مریوان ملحق شود.
ب ـ دهستان یا لغو آغاج به مرکزیت روستای یا لغو مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست در شهرستان قروه تشکیل شود.
1 ـ کریم آباد وردی ـ 2 ـ خشکمرودعلیا 3 ـ خشکمرودسفلی 4 ـ شیخ تقه 5 ـ آونگان 6 ـ شهابیه 7 ـ کمال آباد شهابیه 8 ـ چهارگاه 9ـ یالغوزآغاج 10 ـ علی آباد یالغوز آغاج 11 ـ کانی چای 12 ـ شجاع آباد 13 ـ بایتمر 14 ـ کچی گرد 15 ـ کارخانه ذوب آهن کردستان 16 ـ فخر آباد
ج ـ بخش تلوار از ترکیب دهستانهای قصلان ، لک و یالغوز آغاج به مرکزیت شهر سریش آباد در شهرستان قره ایجاد و تاسیس شود
د ـ بخش چهاردولی از ترکیب دهستانهای چهاردولی غربی و چهاردولی شرقی به مرکزیت روستای دزج در شهرستان قروه ایجاد و تاسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 14/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15170
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :