جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 124491/ت 17345 ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 8153/42/1 مورخ 6/8/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و دراجرای مواد 3 و 6 قانون یاد شده و ماده 19 آئین نامه اجرائی آن تصویب نمودند:
اصلاحات زیر در محدوده استان مرکزی انجام شود:
الف ـ شهرستان اراک
1 ـ روستاهای جاورسیان و خانقاه از توابع دهستان جاورسیان بخش خنداب شهرستان اراک در یکدیگر ادغام شده و به نام روستای جاورسیان نامیده شود.
2 ـ روستاهای یساول و سوسن آباد از دهستان ساروق بخش مرکزی شهرستان اراک متنزع شده و به دهستان اسفندان بخش و فس اراک ملحق شود.
ب ـ شهرستان خمین
1 ـ بخش کمره از ترکیب دهستانهای خرم دشت و چهار چشمه و به مرکزیت روستای قورچی باشی در تابعیت شهرستان خمین ایجاد و تاسیس شود.
ج ـ شهرستان سربند
1 ـ بخش ذالیان از ترکیب دهستانهای پل دوآب ـ نهرمیان ـ ذالیان به مرکزیت روستای توره در تابعیت شهرستان سربند ایجاد و تاسیس شود.
2 ـ دهستان کوهسار به مرکزیت روستای حاجی آباد در تابعیت بخش مرکزی و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که به مهر هیات دولت ممهور گردیده است ، مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر ایجاد و تاسیس شود.
1 ـ حاجی آباد 2 ـ آلادین 3 ـ خورجینا 4 ـ نظام آباد 5 ـ چاله زنگدر 6 ـ کرکول 7 ـ زارع 8 ـ کولی 9 ـ حسین آباد 10 ـ نوری 11 ـ اکبری 12 ـ احمدی 13 ـ میرزائی 14 ـ حسین آباد 15 ـ جاسا 16 ـ قربانی 17 ـ جمشید 18 ـ محمود آباد 19 ـ باغ 20 ـ باغ نظر 21ـ موترو آب 22 ـ کپر 23 ـ احمدی 24 ـ باغ 25 ـ چهارحوض 26ـ قلمستان 27 ـ وسط 28 ـ زنگدر 29 ـ موتور آب رضائی 30 ـ موتور آب ملکی 31 ـ موتور آب کاظمی 32 ـ موتور آب میرزائی 33 ـ موتور آب فتحی 34 ـ موتور آب قربانی 35 ـ باغها 36 ـ باغهای محلی طاد 37 ـ کهریز 38 ـ رودخانه 39 ـ جلال آباد 40 ـ موتور آب جعفری 41 ـ عبدی 42 ـ باغ 43 ـ احمد آباد 44 ـ کهریز وسط 45 ـ غنی 46 ـ قل قلعه 47 ـ حسن 48 ـ ول 49 ـ ده احمد 50ـ سرخا51 ـ موتور آب اسکندری 52 ـ باغها 53 ـ شرف آباد 54 ـ مزرعه نیزار 55 ـ تمپلی 56 ـ سردشت 57 ـ دوقلو 58 ـ قاقان 59 ـ موتور آب درویش 60 ـ موتور آب عبدی 61 ـ کنهار 62 ـ آقداش 63 ـ بابامراد 64 ـ کلاه جوب 65 ـ لایک بلاغی 66 ـ قره یال 67 ـ دکل بی سیم 68 ـ ساختمان دکل بی سیم 69 ـ اخمار 70 ـ جوب تخمار 71 ـ دره علی بلاغی 72 ـ جوب بالا 73 ـ جوب وسط 74 ـ موتور آب حاج امیر 75 ـ موتور آب حاج یداله 76 ـ امام زاده 77 ـ گورچک 78 ـ مزرعه دره مطبخ 79 ـ گردنگاه 80 ـ امام زاده 81 ـ موتورآب حاج سیف اله 82 ـ موتور آب حاج امیر 83 ـ موتورآب خاج یداله 84 ـ امام زاده 85ـ ارتلق قبا 86 ـ حسین گلی 87 ـ قاراگل 88 ـ میلاخور 89 ـ یارلقان 90 ـ محمد باقر91 ـ وناوی 92 ـ آب فوری 93 ـ قهرخان 94 ـ علی آباد 95 ـ چشمه نجف 96 ـ موتور قاسمی 97 ـ چقاپهنه 98 ـ موتور آب عزت 99 ـ موتور آب میرزائی 100 ـ موتور آب حسن 101 ـ موتور آب
ب ـ شهرستان ساوه
1 ـ روستاهای چهارحد ـ آقبلاغ ـ احمد آباد از بخش نوبران متنزع شده و به دهستان دوزج بخش خرقان شهرستان ساوه ملحق شود.
2 ـ روستای پیغمبر ـ ده آقا ـ نشوه از دهستان خشکه رود بخش زرند متنزع شده و به دهستان شاهسون کندی بخش مرکزی شهرستان ساوه ماحق شود.
3 ـ روستای ینگی کند از دهستان علیشار بخش خرقان متنزع شده و به دهستان دوزج بخش خرقان ملحق شود.
هـ ـ مزارع مرگه علیا و مرگه سفلی از بخش خلجستان قم مجزا شده و به بخش مرکزی شهرستان تفرش ملحق شود.
ابن تصویبنامه در تاریخ 16/2/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15170
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :