جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 127903/ت 17245 ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 بنا به پیشنهاد شماره 7504/42/4/1 مورخ 18/7/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای مواد 3و 6 قانون یاد شده و ماده 19 آئین نامه اجرائی آن تصویب نمودند :
اصلاحات زیر در استان خراسان انجامشود:
الف ـ روستای تلخ بخش از دهستان بلهرات بخش میان جلگه شهرستان نیشابود منتزع شده و به دهستان کدکن بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه الحاق شود.
ب ـ دهستان رقیه به مرکزیت روستای رقیچه مشتمل بر 97 روستا ،مزرعه و مکانهای به شرح زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست در تابعیت بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ایجاد وتاسیس شود.
1 ـ آب شرب حصارسزدان 2 ـ احیاء یزدان 3 ـ استخر کوچک 4 ـ النگ دراز 5 ـ اینچه 6 ـ براق 7 ـ بیمک ـ 8 ـ پنکی 9 ـ پست 132 هزار جلگه رخ 10 ـ ترقی 11 ـ تنگی سفلی 12 ـ چاه شمار 1،2،3و 4 حصار یزدان 13 ـ چاه شماره 1و2 دارویه14 ـ چاه مشهدی ها 15 ـ چاه موتور شالچی 16 ـ چاه موتور عادلی 17 ـ چشمه ابور 18 ـ چشمه بی سر سفلی و علیا 19 ـ چشمه سبز 20 ـ چنگ کلاغ 21 ـ چولانک سفلی و علیا 22 ـ حاجی بیکی 23 ـ حصارک 24 ـ حصاریزدان 25 ـ خاموش آباد 26 ـ خانه های بنیاد 27 ـ خوش هوا 28 ـ دارویه 29 ـ دامداری 30 ـ درخت بید 31 ـ ده منار 32 ـ رزونه 33 ـ رقیچه 34 ـ زروند 35 ـ شش آب حاجی بیگی 36 ـ شیرده 37ـ شوراب 38 ـ عبدآباد 39 ـ فرداق 40 ـ فلاح آباد 41 ـ قزل یطاق 42ـ کته تلخ 43 ـ کلاته آقا 44 ـ کلاته ابراهیم خان 45 ـ کلاته اسحق 46 ـ کلاته برات 47 ـ کلاته تلخ بزرگ 48 ـ کلاته حاج اسمعیل 49 ـ کلاته حاجی 50 ـ کلاته خان 51 ـ کلاته خوشرو52 ـ کلاته رحمن 53 ـ کلاته رضا 54 ـ کلاته ذبیح ا... 55 ـ کلاته شیخ 56 ـ کلاته شیر محمد 57 ـ کلاته شیری 58 ـ کلاته شور 59 ـ کلته عباس بقائی 60 ـ کلاته علی جان 61ـ کلاته علی آباد 62 ـ کلاته علی اکبر 63ـ کلاته علی محمد 64 ـ کلاته کاظم 65 ـ کلاته یعقوب علی 66 ـ کلاغ آباد سفلی و علیا 67 ـ کلغوز چشمه 68 ـ کند نصیر 69 ـ مرغداری خسروی 70 ـ مرغداری رمضانی 71 ـ مرغداری عادلی 72 ـ مرغداری فضل ا... غفوری 73 ـ مرغداری قیاسی 74 ـ مرغداری کلالی 75 ـ مرغداری نظر علی نو 76 ـ مزرعه اختر 77 ـ مزرعه ا...آباد 78 ـ مزرعه باز سیاه 79 ـ مزرعه باغ آباد علیا 80 ـ مزرعه دوران 81 ـ مزرعه زمان آباد 82 ـ مزرعه سنگاب 83 ـ مزرعه شورابک 84 ـ مزرعه عباس کرد 85 ـ مزرعه قصر 86 ـ مزرعه کاریز خردو 87 ـ مزرعه کلاته نو 88ـ مزرعه محمدی 89 ـ مزرعه محمود آباد 90 ـ معدن حصار 91 ـ منبع آب و چاه رقیچه 92 ـ منصوریه 93 ـ نصرآباد 94 ـ نصرت آباد 95ـ نوده 96 ـ نوشاد 97ـ نوغاب
ج ـ بخش جلگه رخ به مرکزیت روستای رابط سنگ از مجموع دهستانهای بالارخ ، پایین رخ ، میان رخ در تابعیت شهرستان تربت حیدریه ایجاد و تاسیس شود.
د : بخش کاخک به مرکزیت شهر کاخک از مجموع دهستانهای زیبد و کاخک در تابعیت شهرستان کناباد ایجاد و تاسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 16/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15173
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :