جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 123706/ت 17504ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 7985/42/4/1 مورخ 18/9/1375 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و دراجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :
روستای رودبار مرکز بخش رودبار تابع شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر رودبار شناخته شود.
ابن تصویبنامه درتاریخ 16/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15173
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :