جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 122397/ت 17346 ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به درخواست پیشنهاد شماره 8149/42/1 مورخ 6/8/1375 وزارت کشو ر، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 و در اجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :
روستای هیر مرکز بخش هیر تابع شهرستان اردبیل در استان اردیبل به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر هیر شناخته شود.
ابن تصویبنامه در تاریخ 14/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15173
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :