جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

شماره 126055/ت 17343ک - 22/12/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت د رجلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ن907 مورخ 24/10/1368) بنا به درخواست پیشنهاد شماره 7356/42/1 مورخ 6/8/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 و دراجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :روستای زیر آباد مرکز دهستان زید آباد بخش مرکزی تابع تابع شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر تبدیل شده و به عنوان زیدآباد شناخته شود.
این تصویبنامه در تاریخ 16/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15173
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :