جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 120243/ت 17232 هـ - 26/12/1375
وزارت امور اداری و استخدامی کشورـ سازمان تبلیغات اسلامی

هیات وزیران د رجلسه مورخ 22/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 4336/د مورخ 14/7/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی ـ مصوب 1375 ـ آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : تبدیل وضع استخدامی
ماده 1 ـ آن عده از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی که در این آئین نامه سازمان نامیده می شود که تا تاریخ 11/2/1375 به طور ثابت و تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده شده اند ، باتوجه به شغل مورد تصدی ، سابقه خدمت و تجارب ، تصحیلات و براساس مفاد این آئین نامه تبدیل وضع می یابند.
تبصره ـ کارکنان غیر رسمی سازمان (اعم از پیمانی ، قراردادی و روزمزد ) که به فیض شهادت نایل آمده یا مفقودالاثر شده اند ، در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید ، جانبازان از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 و آئین نامه اجرائی آن هستند و در اجرای بخشنامه شماره 47650/41 مورخ 2/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به رسمی تبدیل وضع می یابند .
ماده 2 ـ خدمت تمام وقت در سازمان ، در اجرای مقررات این قانون از لحاظ افزایش سنواتی و بازنشستگی و وظیفه در حکم خدمت دولتی محسوب و منظور می شود .
تبصره ـ مؤسسات وابسته به سازمان تابع مقررات خاص خود هستند
ماده 3 ـ کارکنان سازمان براساس پست مورد تصدیدر تاریخ 11/2/1375 و ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل در گروه استحقاقی خود قرار می گیرند.
ماده 4 ـ میزان افزایش سنواتی کارکنان با توجه به سوابق تمام وقت آنان تا تاریخ 11/2/1375 سالانه سه درصد و پس از آن براساس نتایج ارزشیابی بین سه تا پنج درصد محاسبه و تعیین می شود.
ماده 5 ـ در صورتی که کارکنان سازمان پس از تبدیل وضع ، از حقوق و فوق العاده شغل آنان که قبل از تاریخ تبدیل وضع دریافت می کرده اند کمتر شود، مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت می شود و هر گونه افزایش بعدی تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق حقوق کاسته می شود.
ماده 6 ـ گروه شغلی مشمولان این آئین نامه طبق مقررات و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود.
تبصره ـ کارکنان سازمان به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری ، مشروط بر اینکه در هنگام سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری ، مشروط بر اینکه در هنگام استخدام سازمان سن آنان از حداکثر یاد شده تجاوز نکرده باشد ، معاف هستند .
ماده 7 ـ ملاک تشخیص سوابق خدمتی کارکنان در احتساب گروه ، مدارک و احکام موجود در سازمان است .
ماده 8 ـ کارکنانی که از طرف مراجع صلاحیتدار تحتتعقیب قرار گرفته باشند، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا صدور حکم برائت از مراجع مذکور ، تبدیل وضع می یابند.
فصل دوم : چگونگی احتساب سوابق خدمتی مستخدمان سازمان
ماده 9 ـ کلیه سوابق خدمت قابل قبول مستخدمان سازمان که طبق مقررات این آئین نامه قابل احتساب تشخیص داده شده و مبنای افزایش سنواتی قرار گرفته است ، در صورت پرداخت کسور بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده 10 ـ واریز کسور بازنشستگی مستخدمان سازمان از تاریخ تصویب قانون طبق قانون استخدام کشوری صورت می گیرد .
تبصهر ـ سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بازنشستگی مشوری مکلف است ظرف سه ماه ار تاریخ تصویب این آئین نامه ، نسبت به انتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه پرداختی مربوط به سوابق خدمتی افرادی که به رسمی تبدیل می شوند ، اعم از سهم مستخدمان و کارفرما (سازمان تبلیغات اسلامی ) به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کند.
ماده 11 ـ سازمان مکلف است از زمانی که حق لیمه سهم مستخدم و کارفرما را در مقابل پرداخت دستمزد یا حقوق کسر نکرده و وجوه مزبور را به صندوق تامین اجتماعی واریز نکرده ، سهم مستخدم را جزو بدهی مستخدم و سهم کارفرما را جزو بدهی سازمان منظور و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند .
تبصره 1 ـ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما حقوقی است که برای مستخدم در تاریخ تبدیل وضع تعیین میشود.
تبصهر 2 ـ سازمان و مستخدمان مشمول این ماده موظفند بدهی خود را در خصوص سهم کارفرما و کارمند ظرف مدت پنج سال به اقساط مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.
ماده 12 ـ سازمان مکلف است بدهی مستخدمانی که کسور بازنشستگی سوابق خدمت آنان را پرداخت نکرده است ظرف پنج سال به اقساط بازنشستگی سوابق خدمت آنان را پرداخت نکرده است ظرف پنج سال به اقساط مساوی از حقوق و مزایای مستمر آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند .
تبصره ـ آن دسته از مستخدمان سازمان که بابت کسور بازنشستگی سوابق خدمت به صندوق بازنشستگی بدهی دارند ، چنانچه قبل از پرداخت کل بدهی بازنشسته شوند ، اقساط بدهی از حقوق بازنشستگی متعلقه کسر می شود ولی در برقراری حقوق وظیفه در صورتی کهتمام یا قسمتی از بدهی خودپرداخت نکرده باشند بدهی یا اقساط باقیمانده از تاریخ فوت یا از کارافتادگی بخشوده می شود و سازمان مسئول پرداخت باقیمانده بدهی به صندوق بازنشستگی کشوری است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15175
تاریخ تصویب :
1375/12/22
تاریخ ابلاغ :
1376/01/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع :