جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 758 ـ ق - 26/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62599/15033 مورخ 8/5/1375 دولت در مورد یکسان سازی برخی از مواد قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 118610 - 6/1/1376
وزارت دفاع و پشتیبانی نیورهای مسلح
قانون یکسان سازی برخی از مواد قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 758ـق مورخ 26/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366ـ در موارد زیر اصلاح می شوند:
1 ـ مفاد 159 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 به پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران تسری می یابد .
2 ـ در ماده 150 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366 بعد از عبارت درمانی تحقیقی و کارشناسی اضافه می شود.
3 ـ ماده 136 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 جایگزین ماده 123 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 می گردد .
4 ـ درماده 136 قانون فوق الذکر در بند الف کلمه دوبرابر قبل از کل هزینه ها اضافه می شود.
5 ـ این قانون از تاریخ 1/1/1376 لازم الاجرا است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15177
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1376/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :