جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 128767/ت 14127هـ - 28/12/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3302/د مورخ 25/5/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 6 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 تصویب نمود :
متن زیر به عنوان بند ت به ماده 12 آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویبنامه شماره 52282/ت 664 مورخ 15/6/1368 اضافه می شود:
ت ـ کمک هزینه عابله مندی و کمک هزینه اولاد به میزان مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با رعایت شرایط مندرج در ماده مزوبر .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسم حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15177
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/23
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :