جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 128768/ت 17881 هـ - 28/12/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود :
پرداخت هرنوع فوق العاده اضافه کار ساعتی د رخارج از ساعات اداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف ایشان بارعایت ضوابط ذیل به عمل خواهد آمد :
الف ـ میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت معادل یک صدو هفتادو پنجم حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل کارکنان و حداکثر یکصدو بیست ساعت در ماه خواهد بود .
ب ـ پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاههای اجرائی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می باشند تابع قوانین مربوط خواهد بود.
معاوناول ریس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15177
تاریخ تصویب :
1375/12/26
تاریخ ابلاغ :
1376/01/23
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :