جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 760 ـق - 26/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 63129/14112 مورخ 30/5/1375 دولت در مورد اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در جلسه روز یکشنبه مورخ 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی عبنا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 118608 - 6/1/1376
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی دولتی که د رجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 760 ـ ق مورخ 26/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ فوق العاده های سختی شرایط محیط کار و نوبتکاری به فوق العاده های موضوع ماده 20 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده د رجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15178
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1376/01/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :