جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 795 ـ ق - 28/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لتیحه شماره 63638/15012 مورخ 26/6/1375 دولتدر مورد اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/12/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 118727 - 11/1/1376
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 795 ـ ق مورخ 28/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 84 ـ تا میزان شصت درصد برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات معاف میشود.
تبصره 1 ـ مالیات اضافه کاری برای کارکندان مشمول قانون نظام هماهنگ وکارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه دریافت میگردد .
میسزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود.
تبصره 2 ـ بیست و پنج درصد مالیات حقوق ، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ درسال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن ، مالیات براساس نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1371 محاسبه میشود این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده 92 قانون یاد شده نیست . این قانون از تاریخ 1/1/1376 لازم الاجرا است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15178
تاریخ تصویب :
1375/12/19
تاریخ ابلاغ :
1376/01/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :