جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 20/128639/ت 16774هـ - 28/12/1375
وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 11/3637 مورخ 2/4/1375 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، آئین نامه اجرائی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ بهای خدمات موضوع بند الف ماده مذکور به شرح جدول شماره (1) پیوست تعیین می شود.
تبصره 1 ـ سازمان هواپیمائی کشوری از مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاهی کشور استفاده میکنند مبالغ مندرج در جدول شماره (1) را دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می نمایند.
تبصره 2 ـ مقامات و مهمانان و مسافران تبعه کشورهای خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور استفاده می کنند و به طور متقابل از شخصیتها و مقامات جمهوری اسلامی ایران پولی دریافت نمیکنند از پرداخت معاف هستند
فهرست کشورهای خارجی موضوع این تبصره به طور سالانه توسط وزارت امور خارجه مشخص می گردد.
تبصره 3 ـ معادل ریالی مبالغ ارزی مذکور در جدول شماره (1) برحسب نرخ ارز صادراتی محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره 4 ـ مهمانان دولت جمهوری اسلامی ایران ، مهمانان رسمی و مهمانا نیروهای مسلح از پرداخت وجوه موضوع این ماده معاف میباشند.
تبصره 5 ـ کودکان زیر 12 سال از پرداخت معاف هستند.
ماده 2 ـ بهای خدمت فرودگاهی و پروازی موضوع بند ب ماده مذکور به شرح جدول شماره 2 پیوست این آئین نامه تعیین میشود.
ماده 3 ـ مبنای محاسبه وزن هواپیما ، وزن مندرج در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز می باشد .
ماده 4 ـ کلیه هواپیماهائی که در مالیکیت یا اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی هستند مشروط بر اینکه مرکز فعالیت آنها در ایران بوده و در پروازهای بین المللی فعالیت داشته باشند مشمول پرداخت معادل ریالی مبالغ تعیین شده در جدول شماره 2 پیوست این آئین نامه برحسب نرخهای ارز شناور اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
تبصره : هواپیماهای متعلق به اشخاص مذکور که با پرواز غیر برنامه ای جهت صدور کالاهای غیر نفتی تولید شده در ایران مورد استفاده قرار می گیرند 50% بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مندرج در این آئین نامه را پرداخت خواهند نمود.
ماده 5 ـ سازمان هواپیمائی کشوری با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند حسب شرایط اقتصادی و کیفیت خدمات ارایه شده هر سه سال نسبت به تغییر نرخهای تعیین شده در جداول فوق الذکر پیشنهاد لازم را به هیات دولت ارایه نماید .
ماده 6 ـ هواپیماهای دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی که حسب مجوزهای خاص غیر از انجام وظایف اختصاصی خود بهتصدی امر حمل و نقل مسافر ، بار و محصولات پستی به صورت تجاری مبادرت می ورزند ، مشمول پرداخت بهای خدمات مقرر در این آئین نامه می باشند.
ماده 7 ـ مدیریتهای ذیربط در فرودگاههائی که توسط مؤسساتی غیر از سازمان هواپیمائی کشوری اداره می شوند موظفند آن بخش از بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مربوط به خدمات ارایه شده توسط سازمان هواپیمائی کشوری رابر طبق تعرفه های تعیین شده در جدول و ضوابط این آئین نامه حسب مورد به صورت ارز معتبر یا ریال دریافت و به حساب درآمدهای مربوط نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
تبصره : در صورتی که حسب لزوم و با اجازه سازمان هواپیمائی کشوری، هواپیماهای مربوطه مسئول دریافت بهای خدمات مذکور می باشند.
ماده 8 ـ در مواردی ککه هواپیما بدون دلایل موجه قانونی یا بدون ضرورت بیش از یک ماده در فضای باز توقف نماید و از طرف مالک یا متصدی حمل و نقل و یا بهره بردار یا خلبان هواپیما ترتیب پرداخت بهای خدمات مقرر در این تصویبنامه داده نشود سازمان هواپیمائی کشوری مجاز است طبق مقررات هواپیمائی با مجوز مراجع صالح اقدام لازم را به عمل آورد .
ماده 9 ـ موارد زیر از پرداخت عوارض مندرج در جدول شماره 2 پیوست این آئین نامه معاف می باشند.
الف ـ هواپیماهای متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح که به منظور غیر بایگانی پرواز می نمایند.
ب ـ هواپیماهای اختصاصی رؤسای کشورها یا مقامات دولتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده اند .
ج ـ هواپیماهائی که بنا به توصیه یکی از سازمانهای دولتی ایران به منظور همکاریهای نظامی یا اقتصادی یا کشاورزی و نظایر آن مبادرت به پرواز با اهداف غیر انتفاعی در فرودگاههای ایران مینمایند.
د ـ هواپیماهائی که بنا به موافقت مقامات ذیصلاح کشور به منظور تجسس نجات در موارد بروز سانحه در ایران پرواز می نمایند.
هـ ـ پروازهای آزمایشی که بنا به دستور سازمان هواپیمائی کشوری به منظور احراز صلاحیت پرواز هواپیماصورت می گیرد.
و ـ فرودهائی که بنا به دستور مقامات صلاحیتدار ایران به منظور کنترل پرواز صورت می گیرد.
ماده 10 ـ کلیه دریافتهای سازمان هواپیمائی شوری بابت هزینه خدمات فرودگاهی و پروازی از ابتدای سال 1375 به عنوان درآمدهای موضوع ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محسوب و تایید می گردد.
ماده11 ـ وجوه حاصل از اجرای این آئین نامه به حساب درآمدهای مربوط نزد خزانه داری کل واریز و معادل درآمدهای وصولی از اعتبارات منظور شده در قانون بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا حسب مورد جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور و نیز برای تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور به مصرف برسد .
ماده 12 ـ شرکتهای حمل و نقل هوائی ایرانی که مرکز فعالیتشان در ایران می باشد در 1روازهای داخلی از تخفیفهای زیر بندهای 1،2،3،4،و5 جدول شماره 2 پیوست این آئین نامه بهرهمند خواهند شد :
الف ـ فرودگاههای تهران به میزان بیست درصد تخفیف
ب ـ فرودگاههای اصفهان ، شیراز ، تبریز ، مشهد ، بندر عباس به میزان چهل درصد تخفیف
ج ـ فرودگاههای اهواز ، کرمان ، یزد ، ارومیه ، ساری ، رشت ، کرمانشاه به میزان شصت درصد تخفیف.
د ـ فرودگاههای مراکز سایر استانها و همچنین فرودگاههای شهرستانهای غیر مرکز استان به میزان 8% تخفیف.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15180
تاریخ تصویب :
1375/12/22
تاریخ ابلاغ :
1376/01/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :