جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 801 ـ ق - 16/1/1376
حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 457 - 18/1/1376
وزارت بازرگانی
قانون چگونگی اداره سازمان تعاون شهر وروستا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 801 ـ ق مورخ 16/1/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ در اجرای تبصره 33 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بازرگانی موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهرو روستا و تبدیل آن به شرکت سهامی عام بازرگانی شهرو روستا اقدام نموده و تدابیر لازم را جهت کاهش نصاب سهام دولت از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه سازمان ، فروش سهام جدید یا سهام موجود سازمان به تعاونیها و مردم و پرداخت زیان انباشته آن سازمان اتخاذ و اعمال نماید .
تبصره 1 ـ پرداخت زیان انباشته از محل عایدات سازمان خواهد بود.
تبصره 2 ـ تا تشکیل شرکت فوق الذکر سازمان در انجام معاملات از شمول قانون محاسبات عمومی معاف بوده و براساس قانون تجارت اداره خواهد شد و وظایف مجمع عمومی به عهده وزیر بازرگانی است .
تبصهر 3 ـ اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط تطبیقی وضعیت استخدامی کارکنان و نحوه استفاده از خدمات وسهیم نمودن آنان از طریق واگذاری سهام توسط وزارت بازرگانی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 22/12/1375 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15181
تاریخ تصویب :
1375/12/12
تاریخ ابلاغ :
1376/01/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :