جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 788 ـ ق - 27/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82645/14320 مورخ 9/12/1374 دولت در مورد شمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به دادستانی ویژه روحانیت که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 118681 - 11/1/1376
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
قانون شمول استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه بکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 788 ـ ق مورخ 27/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گرد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون ، کارکنان دادستانی ویژه روحانیت ـ که از این به بعد دادستانی نامیده می شود ـ مشمول قانون ایتخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آنها است و کارکنان دایمی و تمام وقت آن به استخدام رسمی تبدیل می یابند.
تبصره 1 ـ سوابق خدمت تمام وقت کارکنان مزبور در دادستانی تا تاریخ تصویب این قانون از هر لحاظ جرو سنوات خدمت رسمی آنان قابل احتساب است .
تبصره 2 ـ کارکنان دادستانی مشروط بر اینکه ین آنان در هنگام شروع به کار در دادستانی از حداکثر مقرر در بند الف ماده 14 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری بیشتر نباشد ، بههنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن یاد شده معاف هستند.
تبصره 3 ـ کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که تبدیل وضع مییابند، بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دادستانی براساس اولین حقوق وفوق العاده شغل و سایر فوق العاده هائی که مشمول برداشت کسور بازنشستگی هستند ، حداکثر ظرف پنج سال کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می شود و کسور بازنشستگی سهم دادستانی بابت مدت مذکور طبق مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ظرف سه سال توسط دادستانی به صندوق مزبور پرداخت می شود.
تبصره 4 ـ تشکیلات دادستانی توسط دادستانی تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجرا در می آرد .
تبصره 5 ـ آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود.
قانون فوق مشتمب بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15181
تاریخ تصویب :
1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
1376/01/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :