جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 800 ـ ق - 16/1/1376
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 63257/15326 مورخ 11/6/1375 دولت در مورد الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه ـ مصوب 1363 ـ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/12/1375 مجلس وشرای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 456 - 18/1/1376
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 1363 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفندماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 800ـق مورخ 16/1/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ متن های زیر به ترتیب به عنوان بند 7 و تبصره 3 به ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه ـ مصوب 1363 اضافه می شود:
7 ـ اثلات باقیه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و هر مال دیگری که به غیر ار عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت . رعایت مفاد اسناد تنظیمی مروبط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
تبصره 3 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات موضوع بند 7 بالا با تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان ، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره انها نسبت به نصب امین یا هیات امناء اقدام خواهد کرد.
فقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند اه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15181
تاریخ تصویب :
1375/12/12
تاریخ ابلاغ :
1376/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :