جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :31/3/75 شماره دادنامه :530
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه
در خصوص اعتراض ورثه مرحوم آقای (الف ) نسبت به دادنامه 251 مورخ 22/2/75 شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که ضمن آن آقایان (ب ) و(ج ) نسبت به اتهام تصرف عدوانی برائت حاصل نموده اندنظربه اینکه تجدیدنظرخواهان ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده اند که اتهام آقای (ب ) احد از وراث مرحوم آقای (الف ) که بدون اجازه سایر ورثه منافع ملک را به آقای (ج ) انتقال داده موضوع اتهام ازمصادیق انتقال مال غیر بوده و در مورد تخریب مغازه ها اعلام شکایت نموده اند نظر به اینکه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر به غیر مالک میباشد و تخریب مغازه ها که به منظور استفاده از مورداجاره بوده و عنصر سوءنیت در تخریب آن ملاحظه نمی گردد و نظر به اینکه شکایت اولیه تجدیدنظرخواهان به دلالت محتویات پرونده هم تصرف عدوانی وتخریب بوده رای دادگاه که منطبق با موازین قانونی صادر گردیده غیر مخدوش و صحیح می باشد و از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز فاقد ایراد واشکال قانونی است لذا با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید می گردد. این رای قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
530
تاریخ تصویب :
1375/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :