جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :74/169/859 رسیدگی : 16/18/74
شماره دادنامه : 16693/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه 169 دادگاههای عمومی تهران
نوع اتهام : انتقال مال غیر

رای دادگاه :
در خصوص شکایت خانم (الف ) علیه آقایان (ب ) و(ج ) دائر بر عدم پرداخت اجاره بها و تخلیه و کلاهبرداری صرفنظر از عدم پیگیری شاکی با بررسی پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده قطعی دلیل بروقوع بزه و انتساب آن ارائه گردیده 0 علیهذا مستندا" به مادتین 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر میگردد حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهی ظرف 20 روز در مرجع محترم تجدیدنظر محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (الف ) بطرفیت آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 16693/8/74 صادره از شعبه 169 دادگاههای عمومی تهران ،دادگاه با لحاظ محتویات پرونده نظر به اینکه شکایت شاکی در اصل تخلیه مورد اجاره بلحاظ انتقال موارد اجاره به غیر است که فاقد وصف و عنوان جزائی می باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا" تایید و استوار مینماید.(10/10/674ت /1143)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
693
تاریخ تصویب :
1374/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :