جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


بتاریخ :31/2/74 پرونده : 74/148/12
دادنامه :752/3/74
موضوع درخواست : اعسار از پرداخت جزای نقدی و محکومیت های شکات

رای دادگاه
رای دادگاه در خصوص دادخواست اعسار آقای (الف )نستب به دادنامه 24781/9/72 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک که بموجب دادنامه فوق از حیث بزه کلاهبرداری دو سال حبس و پرداخت بیست و پنج میلیون و ششصد هزار ریال در حق دولت پرداخت پانزده میلیون و یکصد هزار ریال در حق آقای (ب ) و ده میلیون ریال در حق (ج ) و پانصد هزار ریال در حق (د) محکوم گردیده نظر به اینکه خواهان دلیل و بینه ای در جهت اثبات اعسار خود بدادگاه ارائه ننموده و شهود تعرفه شده در برگ استشهادیه نیز در در دادگاه حاضرنشده اند لذا حکم به رد اعسار مدنی صادر و اعلام میگرداند حکم صادره قابل تجدیدنظردر مراجع ذیصلاح میباشد.

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) که متعاقب صدور دادنامه 781،24/9/72 شعبه 143 دادگاه کیفری یک سابق در اجرای ماده 139 قانون تعزیرات زندانی است نسبت به دادنامه 752/3/74 شعبه 148 دادگاه عمومی تهران مبنی بر رد درخواست اعسار و نظریه لایحه اعتراضیه از آنجا که اصل بر یسر و توانائی است و ادعای اعسار خلاف اصل و موکول به اثبات است و تجدیدنظرخواه در این مورد نیز دلیلی که اعسار او را در پرداخت وجوه موضوع دادنامه فوق الذکر توجیه نماید اقامه ننموده است بنابراین با ردآن دادنامه معترض عنه را که بر همین اساس و صحیحا" صادر شده است تایید می نماید این رای قطعی است . (18/4/74/3ت /384)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1374/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :