جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 216 تاریخ :2/3/74
پرونده کلاسه : 3/74/219ت
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه دادگستری تجدیدنظراستان تهران

(رای دادگاه )
نظر به اینکه محکوم علیه آقای (الف ) طی دادنامه شماره 151411/5/73 قطعیت یافته دادگاه کیفری یک قم شعبه 11 باتهام کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری و پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و حسب صورتمجلس مورخ 27/2/1374 تنظیمی در اجرای احکام دادگستری شهرستان قم شاکی خصوصی از وی اعلام رضایت کرده است بنابراین دادگاه مستندا" بماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 2/3/1365 و با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15آذر1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و فراهم بودن موجبات تخفیف و تبدیل مجازات محکوم علیه بلحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر فقط حکم به تخفیف مجازات حبس محکوم علیه آقای (الف ) از دو سال حبس به یک سال صادر و اعلام مینمایدرای صادره حسب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
216
تاریخ تصویب :
1374/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :