جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ :10/4/75 پرونده کلاسه : 75/784
شماره دادنامه : 372
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) از(ب ) دائر به فریب مشتری والنهایه به تحویل جنس بفروشنده با توجه بمحتویات پرونده و اینکه فروشنده مشتکی عنه نمی باشد بلحاظ عدم توجه اتهام و عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) ازدادنامه شماره 10372/4/75 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران نظر باینکه دادنامه طبق مقررات صادر گردیده اعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف عینا" تایید و استوار میگردد. (25/10/75/6ت /125)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1375/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :