جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 33443/ت 23776ه 18/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 12683 مورخ 25/8/1379 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (1) ماده واحد قانون تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون - مصوب 1375 - تصویب نمود:
اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون - موضوع تصویب نامه شماره 48887/ت 18707ه مورخ 9/8/1377 بشرح زیر اصلاح می شود:
1- در بندهای (7)و(9) ماده (10) عبارت (مدیرعامل ) به عبارت (هیات مدیره ) تغییر می یابد0
2- ماه (11) بشرج زیر اصلاح می شود:
ماده 11- هیات مدیره شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:
1- مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران (رئیس هیات مدیره )0
2- یکی ازم عاءونان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 0
3- مدیر عامل 0
4- دو نفر به عنوان عضو موظف و یک نفر عضو علی البدل که از میان افراد متخصص ودارای تحصیلات در امور دارویی ، بهداشتی ،مالی ، بازرگانی و حوققی با معرفی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و تایید رئیس مجمع به مجمع عمومی پیشنهادمی شوند0
3- ماده (12) بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 12- اعضای هیات مدیره هیات موضوع بندهای (2)و(3)و(4)ماده (11) این اساسنامه برای مدت سه سال انتخاب می شوند، انتخاب مجدد آنها بلامانع است وتا انتخاب هیات مدیره جدید اعضای هیات مدیره قبلی شرکت در مسئولیت خود باقی می مانند0
4- در ماده (14) عبارت (مدیرعامل ) به عبارت (رئیس هیات مدیره ) اصلاح می شود0
5- عبارت (و رئیس هیات مدیره ) از ماده (16) حذف می شود0
این متن به موجب نامه شماره 2247/21/80 مورخ 4/7/1380شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16496
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/07/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :