جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 32944/ت 25319ه 17/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/7/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3492ه/ب مورخ 18/6/1380 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 59892/ت 24390ه مورخ 28/12/1379، موضوع آئین نامه اجرایی بند (ن ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380کل کشور، بشرح ذیل اصلاح می گردد:
واژه های (کارگاه ) و(کارگاهها) از مواد(1) الی (3) تصویب نامه یاد شده حذف می گردند0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16496
تاریخ تصویب :
1380/07/11
تاریخ ابلاغ :
1380/07/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :