جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 33195/ت 25188 ه 18/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2029/م /103مورخ 12/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات وواردات - مصوب 1372 تصویب نمود:
استانداری سیسات و بلوچستان مجاز است با رعایت مقررات مربوط به بازارچه های مشترک مرزی نسبت به ایجاد بازارچه مشترک مرزی صیادی پسابندر در شهرستان چابهار اقدام نماید0 سقف مبادلات این بازارچه ده میلیون دلار در سال (پنج میلیون دلار صادرات و به همان میران واردات ) خواهد بود وزارت بازرگانی نسبت به تهیه فهرست کالاهای قابل صدور و ورود در این بازارچه با توجه به صیادی بودن آن اقدام خواهد نمود0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16496
تاریخ تصویب :
1380/07/11
تاریخ ابلاغ :
1380/07/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :