×

دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمین رشاءوارتشاء را نداشته است

دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمین رشاءوارتشاء را نداشته است

دادگاه-انقلاب-اسلامی-صلاحیت-رسیدگی-به-اتهامات-متهمین-رشاءوارتشاء-را-نداشته-است
شماره پرونده : 10ک 711/478
شماره دادنامه : 181191/8/71
مرجع رسیدگی : دادگاه کیفری یک شعبه 10 رشت
اتهام : اولی و دومی و پنجمی پرداخت رشوه وسومی وچهارمی اخذرشوه 0

رای دادگاه
بشرح کیفرخواست صادره شماره 10123/8/69 از دادسرای انقلاب اسلامی حوزه بندرانزلی 1 ولی الله 50 ساله خوابارفروش ساکن طولان رودبالاخانه سابقه محکومیت کیفری آزاد با تودیع وثیقه متهم است به پرداخت رشوه بدفعات متعدد و به متهمان پرونده و 2 علی 30 ساله راننده متاهل باسواد شغل آزاد با تودیع وثیقه متهم است به معاونت و شرکت در پرداخت رشوه بوسیله متهم ردیف یک به متهمان دیگر پرونده 0 3 یحیی 55 ساله کارمند اداره کشاورزی تالش ساکن بندرانزلی با سواد معیل شغل آزاد با تودیع وثیقه متهم است به اخذ رشوه از متهمان ردیف یک ودو و غیره 0 4 عادل 50 ساله اهل خلخال کارمند اداره کشاورزی تالش ساکن تالش معیل با سواد شغل آزاد با تودیع وثیقه متهم است به اخذ رشوه 0 5 فیروز69 ساله ساکن رضوانشهر معیل با سواد شغل کاسب آزاد بقید معرفی کفیل متهم است به پرداخت رشوه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادگاه انقلاب بندر انزلی پس از یک سلسله تحقیقات یادشده بانضمام دو نفر دیگر از متهمان کریم ... و بهرام ... که فعلا" دو نفر از نامبردگان اخیرالذکر در این رای مطرح نیستند و قبلا" درباره آنان حکم برائت صادر شده است محکوم به حبس های متعدد و جزای نقدی و انفصال موقت ازخدمت دولتی نموده است متهمین ازرای دادگاه انقلاب تقاضای تجدیدنظر و سرانجام تقاضای اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نموده که ریاست محترم دیوانعالی کشور بموجب نظریه مورخ 23/12/2969/3/70 با درخواست متهمین فوق الذکر موافقت فرموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده و در رای شماره 48مورخ 2/2/71 شعبه 16دیوان عالی کشور چنین آمده که دادنامه 7292/9/69 دادگاه انقلاب اسلامی بندرانزلی صالح به رسیدگی به اتهام متهمین فوق الذکر نبوده و حکم صادره در مورد کلیه محکومیت پرونده تسری داشته و در دادگاه کیفری یک مرجوع الیه مکلف برسیدگی به اتهامات آنان بوده و رای صادره را نقض نموده است فلذا این دادگاه پس از تعیین وقت وصدور اخطاریه و دعوت از متهمین و وکیل مدافع آنان در جلسه مقرردادگاه باتهام کلیه متهمین باستثنای بهرام ...و کریم ... که قبلا" باتهام آنان رسیدگی بعمل آمده و منتهی به صدور حکم برائت آنان نیز گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مدافعات متهمین درجلسه دادگاه و مدافعات وکیل مدافع آنان در جلسه دادگاه و نظر باینکه متهمین یاد شده در جلسه این دادگاه بطور کلی منکر بزه انتسابی گردیده اند و بعلاوه در جلسه بدوی (دادگاه انقلاب اسلامی تالش ) نیز منکر بزه انتسابی خود شده و اظهار داشتند که اقاریر اولیه آنان بر اثر کتک کاری بود و از ترس ووحشت آن مطالب گفته شد و حتی از متهمین آثار شکنجه جسمی خود را در جلسه دادگاه نشان دادند ولی الله ...در جلسه دادگاه اظهار میدارد من این آقایان رانمی شناسم (منظور از متهمین یاد شده میباشد) این برنامه را برای ما چیدند و مرا شکنجه دادند و مرا مورد آزار قرار دادند. علی فرزند.00 ولی نیزدر جلسه دادگاه میگوید مرا شکنجه کردند مدت یکماه در زندان بودم و مرا به تهران بردند در آنجا به من گفتند که اصلا" ربطی به تو ندارد بی جهت مرازندانی کردند و زدند.همچنین یحیی 00 ضمن منکر بودن جرم منتسبه می گوید من هیچگونه سهمی در کمیسیون اختلاف ماده 56 قانون جنگل نداشته ام ولی در پرونده متشکله اینجانب را بعنوان دبیرکمیسیون قلمداد نمودند تا بتوانند اقدام غیر قانونی تعقیب و مجازات را درباره اینجانب اعمال کنند درصورتیکه دبیر کمیسیون آقای حجت الله ... بوده است . آقای عادل ...و فیروز00 نیز هر کدام خبراز شکنجه و اذیت و آزار خود داده واظهارمیدارند که اصولا" رشوه ای در کار نبوده است و بعلاوه این پرونده اصولا" از ابتداء در جریان پرداخت رشوه بمبلغ دویست هزار تومان توسط بهرام ... به قاضی کمیسیون شکل گرفته و بقیه متهمین باتهام تبانی با اعضاء کمیسیون و داد و ستد رشوه ای متهم گردیده و از اعضاء متهمین فرعی پرونده محسوب میگردند در حالیکه مراجع قضائی اخذ رشوه و ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور رامحرز ندانسته و قرار منع تقعیب وی را صادر و اعلام نموده اند وباملاحظه به انکار متهمین نامبرده در جلسات دادگاه بدوی (دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی بندرانزلی ) و همچنین در جلسه این دادگاه بطور کلی منکر بزه انتسابی خود گردیده و نظر باینکه دلیل و بینه در عادله ایکه بزه انتسابی آنان را بطور قطع و یقین بمرحله اثبات برساند در پرونده مشهود نمی باشد.00 علیهذا دادگاه بنا به اصل برائت حکم بر برائت هر یک از متهمین نامبرده را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1191

تاریخ تصویب : 1371/08/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.