جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.تاریخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 70/141

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :با لحاظ اصل 141 قانون اساسی دایربر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت درشرکتهای تعاونی ادارات وموسسات ومغایرت بخشنامه شماره 372/م /1/س مورخ 16/7/68صادره ازسازمان مرکزی تعاون کشورکه خودداری ازاجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره به مستخدمین گردیده بااصل مذکوروالتفات به مقررات ماده 54 قانون استخدام کشوری دائربرتکلیف مستخدمین به اطاعت ازاحکام واوامرروسای مافوق در اموراداری وعدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام ازاجرای بخشنامه باموازین قانونی به لحاظ خارج بودن آن ازاموراداری رای صادره ازشعبه نوزدهم منطبق باقانون تشخیص می شود.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/141 26/2/1371
تاریخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 70/141

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور.
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/96موضوع شکایت آقای فریبرزتیموری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون کشوربخواسته اعتراض به رای قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده بعلت عدم اجرای بخشنامه شماره 372/م /1/س -16/7/68سازمان مرکزی تعاون باعناوین اتهامی اعمال ورفتارخلاف شئون اداری وشغلی وتمردازاجرای دستور مقام مافوق درحدودوظایف اداری وگرفتن وجوهی غیرازآنچه که درقوانین و مقررات پیش بینی شده است به کسرحقوق ومزایابه میزان یک سوم بمدت یک سال محکمومیت حاصل کرده است ودرخواست ابطال رای واعاده وضعیت استخدامی به قبل ازصدوررای وپرداخت حقوق قانونی کسرشده ازجمله عیدی پایان سال 68بشرح دادنامه شماره 814-6/12/69باتوجه به اوراق پرونده و مفادبخشنامه شماره 372/م /1/س -16/8/68هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دررابطه باممنوعیت اشتغال کارکنان آن سازمان درساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت وعدم توجه شاکی به اجرای بخشنامه مرقوم و تصویب نامه مورخ 14/12/68هیئت وزیران درموردپرداخت عیدی به کارمندان بشرط رضایت ازخدمات آنان وعدم مشاهده تخلفی ازمقررات رای صادره را منطبق باموازین قانونی وازحیث رسیدگی شکلی فاقداشکال تشخیص وحکم به رد شکایت صادرنموده است .
ب - شعبه نوزدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/116موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون بخواسته اعتراض به رای شماره 29/68-30/11/68هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 177-22/4/70چنین رای صادرنموده است :همانطورکه درنامه شماره 1167-52-6/6/68مدیرکل دفترهماهنگی ونظارت برامررسیدگی به تخلفات اداری سازمان اموراداری واستخدامی کشورقیدگردیده اشتغال کارمنددرساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشورمنع قانونی نداردبنابراین بخشنامه خلاف قانون نمی تواندموجب سلب حق قانونی کسی باشدوباتوجه به دفاع مشروع وقانونی شاکی مبنی براینکه برای تامین معاش زندگی مشغول بکارشده باعنایت به هزینه وتورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه وموردقبول می باشد واستدلال طرف شکایت دایربراینکه جهت جلوگیری ازسوءاستفاده بعدی بخشنامه صادرشده محمل قانونی ووجهه شرعی نداردوقصاص قبل ازجنایت عقلاوشرعاقبیح است . همچنین عنوان کردن اخذوجوهی وسوءاستفاده مالی نیزدراین خصوص متصور نیست چون شاکی ماموربه اخذوجه معین ومشخصی نبوده تابیشترازآن نیزگرفته باشدوهکذامتصدی مقامی نبوده که به اعتبارآن سوءاستفاده مالی کرده باشد بنابه مطالب فوق شکایت شاکی وارداست لذاحکم به ورودشکایت وبطلان رای معترض علیه صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371


2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
132
تاریخ تصویب :
1370/10/10
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :