جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/8/71 دادنامه : 518 /3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/3/70 آقای سید محسن وکیل دادگستری مقیم تهران بوکالت از طرف خانم فاطمه وشش نفر دیگر وراث مرحوم یعقوبعلی دادخواستی بطرفیت خانم زینب بخواسته ابطال حدود 55 متر از متراژ مندرج در سند شماره 12 ـ 1073 و اصلاحی حدود آن سند و نهایتا صدور بر صحت حدود اربعه ومتراژ سند شماره12 – 2627 با احتساب خسارت دادرس و حق الوکاله وکیل مقوم بمبلغ دویست و یکهزار تومان بدادگاه حقوقی یک شهریار تسلیم و باستناد بوکالتنامه گواهی و انحصار وراثت و تقسیم نامه رسمی شماره 4 /6/7/39 دفتر 156 تهران و نقشه محلو تقسیم نامه عادی 21/7/68 و پرونده های ثبتی در توضیح دعوی بخلاصه اعلام داشته ملک شماره 27 –26/12 متعلق به یعقوبعلی مورث موکلین بوده که پس از فوت حسب گواهی انحصار وراثت ارثا بموکلین منتقل گردیده و طبق تقسیم نامه عادی 21/7/68 قبلا بقطعات متعدد بتعداد وراث تقسیم شده است اخیرا خوانده که همسایه مجاور است با مراجعه به ثبت منطقه برای دریافت سند مالکیت ضمن نشان دادن زمین متعلق بخود و قسمتی از زمینهای موکلین حدود ملک موکلین را تعهدا یا سهوا بکارشناسان و مهندسین ثبت اسناد کرج بنام خود معرفی می نماید موکلین هم در جریان امر قرار نگرفته اند و متوجه این مهم نشده اند اخیرا بعد از صدور سند مالکیت ثبت موخر و اخطار شهرداری منطقه متوجه این نقیصه شده اند و با توجه باینکه حدود اربعه و متراژ واقعی سند مالکیت مورث موکلین ( ثبت مقدم ) هم چنین حدود و متراژ واقعی زمین متعلق بخوانده دقیقا در تقسیم نامه 4 ـ6/7/39 دفتر 156 مشخص و در پرونده ثبتی مضبوط است و اداره ثبت کرج هم دقیقا از موضوع با اطلاع است تقاضا دارم با مطالبه پرونده های ثبتی بدوا حکم بر ابطال حدود 55 متر از متراژ سند مالکیت با احتساب کلیه خسارات کلیه خسارات دادرسی و حق ا اوکاله صادر فرمائید . اضافه می نماید تجاوز مذکور دقیقا در نقشه تقدیمی مضبوط در پرونده دقیقا مشخص شده ا ست و در حال حاضر زمین در تصرف موکلین لیست دادخواست مزبور تحت کلاسه 70/84 در دادگاه مرقوم موردرسیدگی قرار گرفته و طرفین جهت دادرسی و دعوت شده اند و خوانده در جلسه 23/6/70 ضمن اعلام اینکه متصرفه اش ارتباطی با خواهانها ندارد فتوکپی توافق نامه عادی مورخ 14/11/67 ورای هیئت موضوع ماده 147 اصلاح قانون ثبت استناد نموده و دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها و خوانده و توضیحا نماینده اداره ثبت قرار ارجاع بکارشناس صادر نموده و هیئت کارشناسان منتخب دادگاه نظریه خود را تقدیم نموده اند که بشماره 81 – 24 / 10/70 دفتر دادگاه ثبت شده وکیل خواهانها نسبت بنظریه کارشناسان اعتراض کرده جلب نظر هیئتی از کارشناسان را مشتمل بر پنج نفر تقاضا کرده است و دادگاه در تاریخ 3/5/71 با ملاحظه پرونده کیفری و نظریه قبلی مشاوره دادگاه خلاصه چنین اظهار نظر کرده است (( نظر باینکه کارشناسان منتخب در پرونده کیفری استنادی بموجب دو نظریه جداگانه در دو مرحله با ملاحظه ملک و اسناد مالکیت صراحتا اعلام داشته اند که حدود سند مالکیت موجود در ید خوانده ( زینب السادات سید ه ) با ملک مورد بحث انطباق داده شود و مشخص گردیده که حدود 55 متر مربع از ملک خوانده را خواهانها متصرف شده اند و نظریه هیئت کارشناسان منتخب دادگاه هم حاکی از انطباق اسناد طرفین با املاک مربوطه و نهایتا اینکه مساحت 25/52 متر مربع از مورد سند خوانده منتزع و در تصرف خواهان قراردارد ، توافق نامه 14 /11/67 طرفین حاکی از تائید تعلق دو اطاق مورد اختلاف بخوانده دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهانها و وکیل آنان را غیر وارد تشخیص و مستندا بماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی برد دعوی مطروحه اظهارنظر می نماید و خواهانها بپرداخت مبلغ 90000 ریال بابت دستمزد کارشناس تودیع شده از ناحیه خوانده در حق خوانده محکومند ) با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه وکیل خواهانها بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده بشماره 505 ـ 20/5/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و پرونده از طریق دفتر دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه 12/6517 ثبت و باین شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده
بسمه تعالی
نظریه مورخ 3/5/71 دادگاه حقوقی یک شهریار ابرازی در پرونده شماره 70/84 با اشکال مواجه است زیرا خواسته دعوی خواهانها درخواست ابطال حدود 55 متر از متراژ مندرج در سند مالکیت پلاک 1073 فرعی از 13 اصلی و اصلاح حدود مندرج در سند مالکیت پلاک مرقوم و صدور حکم براعلام صحت حدود اربعه و متراژ در سند مالکیت پلاک شماره 27 و 26 فرعی از 12 اصلی ملکی خواهانهاست که با وصف صدور سند مالکیت بنام خوانده چنین دعوائی بکیفیتی که اقامه گردیده قابلیت استماع ندارد النهایه در صورتیکه اسناد مالکیت اصحاب دعوی در قسمتی متعارض باشند با لحاظ مواد 3و4 و5 لایحه قانونی راجع باشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب دیماه 1333 اصلاحی بعدی ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده 6 قا نون ثبت اقدام نماید بنابمراتب بلحاظ عدم قابلیت استماع دعوی بکیفیت مطروحه مقتضای کار صدور قرار رد رعوی بوده و از اینرو نظریه دادگاه تائید نمی شود و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بدادگاه حقوقی یک شهریار اعاده می گردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
518
تاریخ تصویب :
1371/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :