جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/3/71 شماره دادنامه : 126/3 و 127/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا در مورخه 25/8/67 بانوان زینب ، 2 – لطیفه 3- فاطمه دادخواستی بطرفیت آقایان اکبر حسین – حسن بانوان لیلا – فاطمه اولاد مرحوم امامقلی و بانو لطیفه عیال دائمی امامقلی و زهرا و رقیه شهرت همگی 000 بشعبه دوم دادگاه حقوقی ( تبریز تقدیم و توضیح داده اند نسبت بنحو انتشار آگهی نوبتی شماره 2279 – 1/8/17 معترض هستیم در زمینه تعیین حدود دو فقره پلاک شماره 112 و 115 اصلی زیرا بقاعده کلی نظر از حدود آگهی فقط تعیین حدود املاک می باشد که حدود هر دو مکرر و مشخصات و صاحبان آنها مطابق محتوی پرونده های ثبتی کاملا روشن و هیچ کدام تماس و ارتباطی با یکدیگر ندارند تا احتیاج بانتشار آگهی مذکور بوده باشد بعلاوه در متن آگهی منتشر پاره مطالب مخالف با رای هیئت نظارت قید گردیده که بدینوسیله ابطال آنرا خواستار و اصولا پلاک شماره 115 فرعی اصلا وجود خارجی نداشته و پلاک شماره 115 اصلی و سایر املاک کلا در تصرف غیر قانونی خواندگان می باشد متعاقبا در تاریخ 16/11/67 آقایان اکبر ـ حسین ـ حسن ـ لیلا ـ فاطمه ـ صغری ـ فاطمه ـ زهرا ـ رقیه شهرت همگی 000 و بانو لطیفه وراث مرحوم امامقلی دادخواستی بطرفیت بانو زینب و اداره ثبت اسناد بشعبه سوم دادگاه حقوقی تبریز تقدیم و توضیح داده اند که در آگهی نوبتی منتشره در روزنامه فروغ آزادی شماره 4265 – 9 / 7/67 درخصوص املاک پلاک 112 و 115 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در بخش 14 تبریز قریه دیزج توضیح اضافی درج گردیده که موجبات تضییع حقوق اینجانبان می گردد و با توجه بتقسیم نامه عادی که در شعبه دهم دادگاه شهرستان تبریز و در دیوانعالی کشور تنفیذ گردیده و زمین و قنات در سهم زینب واقع گردیده چنین مطلب اضافی ایجاد حقی برای نامبردگان نمی نماید و ابطال توضیح اضافی مندرج در آگهی را که فتوکپی آن بضمیمه تقدیم می شود خواستاریم . این دو پرونده باعتبار سبق ارجاع در شعبه دوم مورد رسیدگی واقع می گردد و مرجع رسیدگی پس از استماع مذاکرات طرفین و ملاحظه پرونده ثبتی و سایر پرونده های مورد استناد طرفین که مربوط به موضوع مطروحه است و انعکاس خلاصه آنها ورای هیئت نظارت از صورتمجلس 3873 – 22/5/67 بدین شرح : با توجه بگزارش مشروح کارشناس و ثبت محل چون وقوع اشتباه در حدود پلاک 115 فرعی مبنی اینکه شماره فقط با ملک 111 سهم مفروز غفار قید مجاورت نموده است . در حالیکه می بایست علاوه بر پلاک مجاور با ملک 113 نیز قید مجاورت می شد . همچنین با توجه باینکه قبلا در دفتر توزیع اظهار نامه با ملک آقای ستار و محمد قلی پلاک 112 منظور و نسبت بملک آقای محمد قلی و همسرش پلاک 115 تعیین شده موقع انتشار آگهی نوبتی اشتباها شماره های 115 فرعی و 116 مکرر فرعی منظور گردیده است بنابراین وقوع اشتباه بشرح فوق محرز است مقرر می شود ثبت با حذف شماره مکرر (115 مکرر ) و حذف 115 املاک مورد بحث با شماره صحیح 115 و 112 فرعی اظهارنامه تقاضای ثبت را اصلاح وبر این اساس عملیات ثبتی را بنام متقاضیان یا قائم مقام قانونی آنها با انتشار آگهی های لازم ادامه دهد این رای بر اساس بند 4 ماده 25 صادر و قطعی است )) ختم رسیدگی اعلام و پس از کسب نظر آقای مشاور دادگاه نظر استنباطی مورخه 25/2/70 را صادر نموده که چون در موعد اعتراض بعمل نیامده بدین شرح مبادرت باصدار رای نموده است . متداعیین نسبت به توضیح مندرج در آگهی های نوبتی شماره 4265 - 9 / 7/67 و 2/8/67 – 1279 منتشره در روزنامه فروغ آزادی در مورد پلاکهای شماره 112 و 115 فرعی از سنگ سه اصلی قریه دیزج بخش 14 تبریز اعتراض و تقاضای حذف قسمت توضیح مندرج در آگهی را که بشرح زیر است نموده اند (( توضیح اینکه برابر تقسیم نامه عادی که بین وراث مرحوم محمد قلی ( امامقلی – زینب – رقیه ) تنظیم و بعدا تقسیم نامه مذکور از طرف مراجع قضایی تایید و تنفیذ شده ششدانگ پلاک فوق فقط با قید مساحت و بدون قید پلاک ثبتی احتمالا در سهم مرحوم امامقلی قرار گرفته که باید تکلیف امر در خصوص عدم قید شماره ملک از طرف دادگاه تعیین گردد )) با توجه به محتویات پرونده و با بررسی پرونده های مربوطه و استنادی اطراف دعوی و مدلول تصمیم مورخه 22/5/67 هیئت نظارت ثبت منطقه 3 آذربایجان شرقی که فقط مشعر بر لزوم تجدید آگهی از حیث اصلاح شماره پلاکهای ثبتی و تعیین و قید شماره صحیح آن بوده و بهیچ وجه از تجویز توضیح مطلب دیگری در مورد میزان و مقدار مالکیت اشخاص ذیسهم حکایت ندارد علیهذا دادگاه با احراز حقانیت معترضین و صحت اعتراض ایشان حکم بر لغو و حذف توضیحات منعکس در آگهی های اصلاحی نوبتی مذکور در فوق بشرح مندرج در بالا صادر و اعلام می دارد . این رای موضوع تجدید نظر خواهی واقع گردیده که لوایح طرفین بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
تجدید نظر خواهی واصله با توجه به محتویات پرونده و استدلال مندرجه در رای صادره و رای هیئت نظارت وارد نیست و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق ذیل ماده 6 لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها نمی باشد رد می شود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1371/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :