جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده واحده قانون تشکیل
سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می گردد:
تبصره 5 - مستخدمین رسمی و افزارمندان و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح
شاهنشاهی و همردیفان اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر همچنین
مستخدمین پیمانی ارتش شاهنشاهی ژاندارمری کشور از اول اسفند ماه 1351
مشمول این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 12 تیر ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :