جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


تاریخ 21/8/70 شماره دادنامه 113 کلاسه پرونده 70/140

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع پرونده مطروحه درشعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال 63 شرکت برق منطقه ای غرب بوده که بدوابه شعبه سیزدهم ارجاع وسپس درشعبه هفتم به کلاسه 65/917 ثبت وآن شعبه باتوجه به پاسخ شماره 222/4973/7700 24/8/63شرکت طرف شکایت مبنی براعاده شاکی به خدمت بصورت آزمایشی مبادرت به اخطاربه نامبرده درخصوص انتفاء موضوع یا بقاء برشکایت از اخراج نموده وبعلت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی ازعدم شناسائی وی درآدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را ازشرکت مطالبه وبه لحاظ وصول پاسخ متضمن رای شماره 57 مورخ 20/2/67 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مذکور مبنی بربازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی رامطالبه وسپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع به تخلفات سالهای 66 و 67 وی از جمله رای بدوی مورداشاره ورای تجدیدنظرشماره 164-27/7/67صادره ازهیئت تجدیدنظروزارت نیرودائربرمحکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رای شماره 68/875 دائر بر بلااشکال بودن رای بازخریدسنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است .نظربه اینکه رای بازخریدسنوات خدمت شاکی که به شرح مذکور مورد رسیدگی و صدورحکم درشعبه هفتم قرارگرفته موردشکایت درآن شعبه نبوده هیئت عمومی با التفات به بند پ ماده 14آئین دادرسی دیوان که ناظربه احکام صادره درخصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبورندانسته وباتوجه به رای شعبه پانزدهم که برمبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراءمطروحه ازاین حیث که یکی بدون شکایت ودیگری براساس شکایت اصداریافته متناقض وحسب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رای صادره ازشعبه پانزدهم به علت وجودشکایت مطابق با قانون اعلام می گردد.
این رای به استنادقسمت اخیرماده مذکوردرمواردمشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/140 26/2/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس شعبه 15دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/917موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه وندی بطرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران ) بخواسته :بازگشت بکاراداری طی دادنامه شماره 875-20/9/68چنین رای صادر نموده است :آقای علی اشرف سایه وندی طی دادخواست 2/7/63ازرای بازخرید خدمت شکایت نموده ومنکراعتیادشده وعدم معرفی به آزمایشگاه رانقض رای صادره اعلام کرده .دراثرمکاتبات این شعبه شرکت توانیرفتوکپی پرونده اتهامی وی رافرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده وآن راجهت ترک اعتیاداعلام داشته ودرهیئت بدوی به بازخریدخدمت محکوم شده ودراثرپژوهشخواهی درهیئت تجدیدنظرموردبررسی قرارگرفته متهم پس حضوردرجلسه جهت مصاحبه به اعتیادخوداقرارنموده وهیئت تجدیدنظربا توجه به اقرارمتهم وی رابازخریده که درواقع عملاتائیدرای هیئت بدوی است محکوم کرده است .بنابه مراتب رای هیئت تجدیدنظرگرچه بدون جلب نظر کارشناس "آزمایشگاه "صادرولیکن باوجودگزارشات واصله واقرارمتهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذارای صادره ازهیئت تجدیدنظربلااشکال تشخیص وشکایت شاکی ازرای صادره موجه نبوده محکوم به رد است .
ب - شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/758موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه وندی بطرفیت وزارت نیروبخواسته اعتراض به رای شماره 164-27/7/67هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره 129-31/2/70چنین رای صادرنموده است :رای معترض عنه به جهاتی مخدوش به نظرمی رسد:1- هیئت بدوی ضمن رسیدگی به مواردغیبت شاکی بدون اخذمدافعات نسبت به این اتهام وبدون طرح شدن اعتیادانتسابی وی رامحکوم به بازخریدسنوات خدمت نموده است .2- وبااحرازآنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاددرتاریخهای 21/8/66و17/2/67قبل از صدوررای هیئت بدوی وتجدیدنظرنسبت به مدافعات وی توجه کامل نگردیده است .3- موضوع اعتیادافرادمعتادوضعیتی است استمراری که باترک آن منتفی خواهدبودوبرای حالت ترک ویاقبل ازآن مجازاتی مقررنگردیده است به ویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیئت بدوی وتجدیدنظربه مدت قریب به 5 ماه بوده است که هیئت تجدیدنظراعتیادوی رابه اعتبارگذشته مستندمجازات تعیین شده قرارداده است وحال آنکه موضوع اعتیادبرخلاف تخلفات دیگری که وقوع آن درزمان گذشته مرورزمان رافع آن نمی باشددرحالت ترک اعتیادمعتاد نمی باشدلهذامستندابه ماده 21آئین نامه اجرائی مصوب 6/3/66قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبارعدم توجه کامل به موقیعیت ومدافعات وی به جهت غیرمستندبودن رای به ماده 15قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 17و18آئین نامه اجرائی مذکورحکم به نقض رای معترض علیه صادرواعلام می گرددوپرونده برای رسیدگی مجدددرمحدوده اجرائی مقررات مربوطه و رعایت مفاداین دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می شود.بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف ریاست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061مورخ 20/6/70مدیرامورکارکنان وتشکیلات شرکت سهامی برق منطقه ای غرب به آن شعبه ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام آقای محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
113
تاریخ تصویب :
1370/08/21
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :