×

قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور

قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور

قانون-اصلاح-قانون-نظام-پزشکی-و-الحاق-چند-ماده-به-قانون-مذکور
ماده واحده - مواد 3 - 11 - 13 و بند 3 تبصره ماده 6 قانون نظام پزشکی
مصوب 1339 اصلاح و یک تبصره به ماده 5 اضافه و مواد 14 و 15 و 16 و 17 و
18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 به قانون مذکور الحاق و عنوان ماده 14
به ماده 25 تغییر می یابد:
الف - کلمه (مرکز) از ماده 3 حذف می شود.
ب - تبصره زیر به ماده 5 قانون نظام پزشکی اضافه می شود:
تبصره - رییس هیات مدیره نظام پزشکی مرکز در هر دوره به پیشنهاد هیات
مدیره و به استدعای نخست وزیر به فرمان مبارک ملوکانه منصوب می شود.
ج - بند 3 ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود:
3 - یک نفر پزشک نظامی آن شهرستان (درصورتی که آن شهرستان لااقل مرکز تیپ
یا هم طراز تیپ باشد به معرفی ستاد مربوط).
د - تبصره ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - در صورتی که یک یا چند تن از اعضا هیات مدیره نظام پزشکی مرکز یا
شهرستان استعفا یا فوت نمایند یا منتقل شوند و یا به هر علت دیگر از شرکت
در جلسات محروم گردند به جای آنان از پزشکان یا دندانپزشکان ذخیره که در
انتخابات بعد از منتخبین ، آرا بیشتری داشته اند برای بقیه دوره به عضویت
هیات مدیره انتخاب می شوند مشروط برآنکه عده ای که در دوره عمل هیات مدیره
کنار می روند از یک سوم اعضا بیشتر نباشد در غیر این صورت انتخابات تجدید
خواهد شد.
غیبت بیش از سه جلسه متوالی هر یک از اعضا هیات مدیره بدون عذر موجه به
منزله استعفای عضو تلقی می شود.
مقررات اجرای این ماده و آیین نامه های انتخابات هیات مدیره مرکز و
شهرستانها توسط هیات مدیره نظام پزشکی مرکز تهیه می شود.
ه - مواد 11 و 13 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11 - آیین نامه های انتظامی و تخلفات حرفه ای پزشکان و دندانپزشکان و
شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و موسسات پزشکی و طرز رسیدگی به آنها و
انواع مجازاتهای انتظامی و نحوه اجرای احکام مربوط وسیله هیات مدیره نظام
پزشکی مرکز با موافقت وزارت بهداری تهیه می شود و پس از تصویب کمیسیونهای
دادگستری و بهداری و نظام و رفاه اجتماعی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. در
مورد اصلاحات لازم در آیین نامه های مذکور نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده 13 - تعیین سایر حرفه های پزشکی و وابسته پزشکی و حدود وظایف و صلاحیت
شاغلین این حرف در امور پزشکی طبق آیین نامه ای است که از طرف هیات مدیره
نظام پزشکی مرکز تهیه و به تصویب وزارت بهداری می رسد. صاحبان حرف مذکور
که دارای درجه دکتری در رشته مربوط باشند از لحاظ اتهام بزه ناشی از امور
پزشکی مشمول ماده 10 این قانون خواهند بود.
و - ماده زیر جایگزین ماده 14 شده و عنوان ماده 14 به 25 تغییر
می یابد:
ماده 14- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای
پزشکان و دندانپزشکان پس از تعیین و تایید ارزش تحصیلات و تخصص در هر مورد
از طرف وزارت علوم و آموزش عالی با توجه به قوانین مربوط به عهده نظام
پزشکی مرکز خواهد بود. ضوابط و شرایط صدور پروانه و تشریفات ادای سوگند
از طرف متقاضیان دریافت پروانه به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که تصویب
هیات مدیره نظام پزشکی مرکز برسد.
تبصره - قوانین و مقررات به طبابت اتباع بیگانه کماکان به قوت خود باقی
است .
ز - مواد زیر به عنوان مواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و
23 به قانون نظام پزشکی اضافه می گردد:
ماده 15 - نظام پزشکی مرکز علاوه بر وظایف مطرح در قوانین مصوب سالهای
1339 و 1346 وظایف و اختیارات زیر را خواهد داشت :
1 - الف - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط مربوط به ارزش تحصیلات خارج از
کشور پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرفه های دیگر پزشکی و وابسته پزشکی و
درجات و عناوین عملی آنان .
ب - اظهار نظر مشورتی در تهیه و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرایط
تاسیس و ضوابط فنی و اداری موسسات پزشکی و حرفه های وابسته پزشکی .
ج - اظهار نظر مشورتی در تنظیم لوایح غیر فوری مربوط به امور پزشکی و
بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی و رشته های وابسته پزشکی .
د - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط فنی موسسات آموزش پزشکی و تخصصی
پزشکی و رشته های وابسته پزشکی .
ه - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغات و آگهیهای دارویی و مواد
خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و امور پزشکی .
2- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به تبلغیات و آگهیهای حرفه ای شاغلین حرف
پزشکی و وابسته پزشکی و موسسات پزشکی خصوصی .
تبصره - مقامات ذیربط در مواردی که در بند یک این ماده تصریح شده نظر
مشورتی نظام پزشکی مرکز را کسب می نمایند. نظام پزشکی باید حداکثر تا
پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را اعلام کند.
ماده 16 - هیات مدیره نظام پزشکی مرکز بر کلیه امور نظام پزشکی های
شهرستانها نظارت خواهد داشت در صورتی که نظام پزشکی شهرستانی از وظایف
خود عدول و تخطی کند بر اساس ضوابط و آیین نامه هایی که به تصویب هیات
مدیره مرکز می رسد می تواند آن را منحل نماید در این صورت انتخابات هیات
مدیره نظام پزشکی شهرستان مذکور ظرف مدت دو ماه تجدید خواهد شد.
ماده 17 - کلیه پزشکان و دندانپزشکان موظفند هر سال ظرف مدتی که از طرف
هیات مدیره نظام پزشکی مرکز مقرر می شود از طریق نزدیکترین نظام پزشکی محل
کار خود در نظام پزشکی مرکز ثبت نام کنند در صورت تخلف مشمول مجازاتهای
مقرر در آیین نامه انتظامی خواهند بود.
ماده 18 - بودجه نظام پزشکی مرکز همه ساله با توجه به کمک دولت و درآمدهای
دیگر تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره اجرا می شود. بودجه نظام پزشکیهای
شهرستانها توسط هیات مدیره مربوط تنظیم و پس از تایید هیات مدیره نظام
پزشکی مرکز قابل اجرا خواهد بود. میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه
پزشکان و دندانپزشکان و حق صدور پروانه و مقررات مالی و نحوه خرج بودجه
نظام پزشکیها توسط هیات مدیره نظام پزشکی مرکز تعیین می شود.
ماده 19- در صورتی که پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان و شاغلین حرف
پزشکی و وابسته پزشکی که طبق آرا قطعی دادگاههای انتظامی نظام پزشکی به
محرومیت از طبابت یا حرفه خود محکوم می شوند، در مدت محرومیت به طبابت یا
حرفه خود اشتغال ورزند و نیز چنانچه مشمولین ماده 13 این قانون از وظایف
و صلاحیت خود تخطی و تجاوز کنند عمل آنان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی
تلقی می شود و مشمول مجازات مقرر در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور
پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 خواهند بود.
تبصره - محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکان و دندانپزشکان نیروهای مسلح
شاهنشاهی موضوع این ماده محدود به حرفه پزشکی خارج از خدمات سازمانی آنان
خواهد بود.
ماده 20- هیات مدیره نظام پزشکی می تواند در ایجاد صندوق غرامتهای ناشی از
اعمال پزشکی و نیز با همکاری وزارت رفاه اجتماعی در ایجاد صندوق رفاه
پزشکان و دندانپزشکان اقدام کند. اساسنامه های صندوقها که شامل نحوه اداره
و تامین سرمایه و میزان حق عضویت و ترتیب وصول آن و نحوه کمک به پزشکان و
دندانپزشکان و میزان نحوه پرداخت غرامتها است وسیله هیات مدیره مرکز تهیه
و پس از تایید وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی و تصویب کمیسیونها
مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
اصلاحات لازم در اساسنامه های مذکور نیز به همین ترتیب انجام می شود.
ماده 21 - دارندگان درجه دکترا که در آزمایشگاههای تشخیص طبی مجاز به کار
آزمایشگاهی اشتغال دارند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره نظام
پزشکی مرکز می رسد یک نفر نماینده برای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی
مرکز انتخاب خواهند کرد.
ماده 22- در نظام پزشکی مرکز طبق آیین نامه هایی که به تصویب هیات مدیره
نظام پزشکی می رسد از طبقات مختلف شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و
موسسات پزشکی کمیته های خاص تشکیل می شود و در امور مربوط به حرف پزشکی و
وابسته پزشکی و موسسات مختلف پزشکی طبق ضوابط مصوب هیات مدیره نظام پزشکی
مرکز نظر مشورتی کمیته های مذکور جلب خواهد شد.
ماده 23 - دندانپزشکان از لحاظ تحصیل پروانه دائم تابع شرایطی هستند که
برای پزشکان وضع شده است .
ماده 24 - تا موقعی که آیین نامه های پیش بینی شده در این قانون تصویب نشده
است مقررات موجود معتبر و مجری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 28/2/1354 در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/03/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.