×

اختلاف بین رای محکمه وورقه حکمیه دراجمال وتفصیل تخلف نیست

اختلاف بین رای محکمه وورقه حکمیه دراجمال وتفصیل تخلف نیست

اختلاف-بین-رای-محکمه-وورقه-حکمیه-دراجمال-وتفصیل-تخلف-نیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
24-اختلاف بین رای محکمه وورقه حکمیه دراجمال وتفصیل تخلف نیست زیراضرورتی نداردکه حکم محکمه درتمام جزئیات بارای منطبق شودواینقدراز اختلاف موجب مغایرت اساسی نبوده ومنع قانونی ندارد.
حکم شماره -559 -6بهمن 1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 559

تاریخ تصویب : 1308/11/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.