×

قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 2 19

قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 2 19

قانون-الحاق-چند-تبصره-به-ماده-1-قانون-استخدام-قضات-و-شرایط-کارآموزی-مصوب-1343-2-19
ماده واحده - تبصره های زیر به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط
کارآموزی اضافه می شود:
تبصره 1 - وزارت دادگستری مجاز است همه ساله در حدود اعتبارات مصوب به
تعداد مورد نیاز از پذیرفته شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان واحد
شرایط رشته قضایی دانشکده های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به
دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و مدت و نحوه
کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین نامه
اجرایی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم و آموزش عالی به
تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره 2 - کارمندان اداری وزارت دادگستری که در مسابقات ورودی دانشکده های
حقوق پذیرفته شوند و یا دانشجوی رشته قضایی یکی از دانشکده ها حقوق کشور
باشند می توانند با موافقت وزیر دادگستری از مقررات آیین نامه موضوع تبصره
یک این قانون استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/04/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آئین-نامه-سجل-قضایی

آئین نامه سجل قضایی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.