×

قانون اوقاف

قانون اوقاف

قانون-اوقاف
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف
واگذار می شود:
1 - اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول التولیه است .
2 - نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار
موقوفات عامه .
3 - نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی .
4 - اداره امور اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده
است .
5 - اداره امور حج .
6 - اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور.
تبصره 1 - در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول التولیه است
وظایف و اختیارات مربوط به تولیت با سازمان اوقاف است .
تبصره 2 - موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات
این قانون مستثنی است .
تبصره 3 - موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از
زائران دریافت می شود توسط شورای عالی حج و زیارت تعیین خواهد شد.
ماده 2 - شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست وزیر و سرپرست
سازمان اوقاف ، معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ،
بهداری ، دادگستری ، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران ، جمعیت شیر و
خورشید سرخ ایران ، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی کشور، شرکت
هواپیمایی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفر از معتمدان به تشخیص
معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر از بازرگانان به معرفی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل می شود.
تبصره - ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست وزیر و سرپرست
سازمان اوقاف است و آیین نامه طرز تشکیل و وظایف آن به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
ماده 3 - موقوفه عام دارای شخیصت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف
حسب مورد نماینده آن می باشد.
ماده 4 - متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانونی مدنی واجد
این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود.
اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند
می توانند ظرف ده روز اعتراض نامه خود را به هیات تجدید نظر اوقاف تسلیم
کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیات تجدید نظر از
ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این
موارد قابل پژوهش و فرجام می باشد. همین حکم در مورد ثلث - نذر و حبس نیز
جاری است .
تبصره 1 - موقوفاتی که متولی آنها فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و
موقوفاتی که متولی آنها به حکم تحقیق اوقاف ممنوع المداخله می شود تا رفع
ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است .
تبصره 2 - هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین
شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا
اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است .
تبصره 3 - در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای
تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل
مذکور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد، در صورتی که وکیلی
که از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه
انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب
کتبا به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه
برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور متولی
اقدام به تغییر وکیل ننماید، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل
می شود این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد شد.
ماده 5 - سازمان اوقاف می تواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد
و بقاع متبرکه و امامزاده ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات عامه ای که
متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هیاتی از اشخاص متدین و
معروف به امانت را به عنوان امین یا هیات امنا تعیین کند.
تبصره 1 - نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف
امین یا هیات امنا و میزان حق الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ و
نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به موجب آیین نامه هایی
خواهد بو دکه بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب شورای
عالی اوقاف می رسد.
تبصره 2 - وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این
قبیل اماکن اهدا می شود با جلب نظر سازمان اوقاف به وسیله هیات امنا به
ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن و
ساکنان آن ناحیه خواهد رسید.
ماده 6 - صرف درآمد موقوفات به منظور بقا عین آنها و سایر مصارف مقدم
است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و
راهنماییهای سازمان اوقاف در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای
نیات واقف فراهم آورد.
ماده 7 - هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و
تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و
آیین نامه های مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف
از دخالت در امور موقوفه ممنوع می شود. ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه
در صورتی که به سبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد
مال مورد خیانت مرتفع می شود و در سایر موارد ممنوعیت در صورتی رفع می شود
که متولی یا ناظر ممنوع عملا به مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت
ممنوعیت را جبران نماید.
تبصره 1 - در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می شود دادگاهها
می توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین نمایند.
تبصره 2 - کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی
و ناظر و امنا و غیره در حکم ایمن می باشند و در صورت تعدی و تفریط ملزم
به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد
به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
ماده 8 - درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه
وقف شده همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی که مبلغ نذور هر کدام در سال
بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه
معارف اسلامی دارد و طبق آیین نامه ای که شورای عالی اوقاف تصویب خواهد کرد
به مصرف می رسد.
تبصره - درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت
قلت برای اجرای نظر واقف کافی نیست همچنین آن قسمت از درآمد موقوفاتی که
به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به
نزدیکترین غرض واقف در محل به مصرف می رسد.
مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفا
موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور
نباشد.
ماده 9 - سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی
در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی دارد و اگر
متولی طرف دعوی واقع شده باشد می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در
صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند.
در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه های
ثبتی و اجرایی معاف می باشد.
ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری
که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای
مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت
سازمان اوقاف است .
دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را
ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.
تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس
و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند و متولیان نیز
موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و
وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط
تسلیم دارند.
ماده 11 - حق التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت
نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه
خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و
حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد
از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه ای
که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را به عنوان حق النظاره دریافت
خواهد داشت .
تبصره 1 - سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستانها و مدارس
حق التولیه و حق النظاره دریافت نمی کند همچنین نظارت آن بر درآمد و هزینه
موسسات خیریه و آبهای وقف بر شهرها مجانی خواهد بود.
تبصره 2 - در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به
درخواست او نسبت به درآمد و هزینه موقوفه نظارت ندارد و حق النظاره دریافت
نمی کند.
تبصره 3 - به متولی ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه تعلق
نخواهد گرفت در صورت ضم امین نصف حق التولیه متعلق به امین خواهد شد.
ماده 12 - سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق التولیه و حق النظاره
دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به مصرف
عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمانهای عام المنفعه و نشر و
تبلیغ معارف اسلامی و هزینه های مربوط به حفظ منافع موقوفات و اماکن مذهبی
اسلامی می رساند.
ماده 13 - تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به
وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون و صدور مفاصا حساب و تطبیق
مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و حل اختلافات
بین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت متولی
از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است .
ماده 14 - هیات تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و
شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تاسیس می گردد.
تبصره - تجدید نظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیات تجدید نظری که در
مرکز تشکیل می شود به عمل می آید.
اداره اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند ظرف
ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق اعتراض نامه خود را به هیات تجدید نظر
تحقیق اوقاف تسلیم کنند.
ماده 15 - تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که
تصمیم از هیات تجدید نظر تحقیق اوقاف و یا حکم قطعی یا دستور موقت از
مراجع قضایی بر فسخ یا جلوگیری از اجرا آنها صادر نشده باشد قابل اجرا
است .
ماده 16 - تصمیمات شعب حقوق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرایی به
وسیله ماموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی به مرحله اجرا گذارده می شود.
ماده 17 - اشخاص ذینفع می توانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق
اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی شده باشد به دادگاههای
عمومی مراجعه نمایند.
ماده 18 - تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب
شورای عالی اوقاف به عمل می آید.
تبصره - خرید سهام موسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با
رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این
سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست .
ماده 19 - سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای
امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته باشد
مشمول مواد این قانون خواهد بود.
تبصره - سهام موضوع این ماده و ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف
قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند.
ماده 20 - تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال
موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و سازمان
اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله ای ندارد ولی در صورتی که
تقاضای ثبت موقوفه به عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف مکلف است نسبت
به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید.
ماده 21 - اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا
حبس می شود در صورتی که متولی در مدت متناسب با تشخیص شورای عالی اوقاف
اقدام موثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف می تواند با تصویب
شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار وزارت آموزش و پرورش
- وزارت بهداری - جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان شاهنشاهی خدمات
اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را احداث و تصدی کند.
ماده 22 - آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز
تشکیل هیاتهای تجدید نظر و سایر آیین نامه های اجرای این قانون جز در
مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهاد سازمان اوقاف به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 23 - مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و
قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این قانون
مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 16/4/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/04/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.