جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده 1 - در اجرای ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و
تبصره ذیل آن مصوب تیر ماه 1353 به منظور گردآوری و انتشار خبرها،
گزارشها و مقالات و عکسهای مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان ، سازمانی
به نام (سازمان خبرگزاری پارس ) که از این پس اختصارا سازمان نامیده می شود
به صورت شرکت سهامی به مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان تهران خواهد بود و می تواند در نقاط مختلف
ایران و سایر کشورهای جهان با تصویب وزیر اطلاعات و جهانگردی شعبه یا
نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - در جهت نیل به هدفهای مندرج در ماده 1 سازمان مجاز است در
زمینه خرید و فروش عکس ، خبر، مقاله ، گزارش و تفسیر و امثال آن در ایران و
در سطح بین المللی مبادرت کند یا به عقد هر گونه قراردادی با اشخاص حقیقی
و حقوقی داخلی و خارجی برای پیشبرد هدفهای خود بپردازد و از خدمات تخصصی
یا مشورتی افراد و موسسات داخلی و خارجی استفاده کند.
ماده 4 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت
اطلاعات و جهانگردی می باشد و طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به
شرکتهای دولتی و با اصول بازرگانی اداره می شود.
تبصره - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده ، تابع قانون تجارت
است .
ماده 5 - سرمایه اولیه سازمان 00/240/300 ریال است که از محل اعتبار
مصوب سال 1354 وزارت اطلاعات و جهانگردی تامین گردیده است و آن قسمت از
دارایی اعم از منقول و غیر منقول وزارت اطلاعات و جهانگردی که در تاریخ
تصویب این اساسنامه در اختیار اداره کل خبرگزاری پارس می باشد به عنوان
دارایی سازمان محسوب و ارزش آن پس از تقویم و تصویب مجمع عمومی به سرمایه
اصلی اضافه می شود.
تبصره - وزارت اطلاعات و جهانگردی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
اساسنامه اموال مذکور را تقویم و ارزش آنها را معین خواهد کرد.
ماده 6 - سازمان مسئول اجرای تمام تعهداتی است که اداره کل خبرگزاری
پارس در تاریخ تصویب این اساسنامه به عهده داشته است .
ارکان سازمان :
ماده 7 - ارکان سازمان عبارتند از:
1 - مجمع عمومی .
2 - شورای عالی .
3 - مدیر عامل .
4 - حسابرس (بازرس ).
مجمع عمومی :
ماده 8 - مجمع عمومی سازمان مرکب است از:
وزیر اطلاعات و جهانگردی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر مشاور و رییس
سازمان برنامه و بودجه که نمایندگی صاحب سهام (دولت ) را خواهند داشت ،
ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی است .
تبصره - مدیر عامل و حسابرس (بازرس ) بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت
می کنند.
ماده 9 - مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع سالی دوبار یک بار در تیر ماه
هر سال برای تصویب ترازنامه و صورتحساب عملکرد و یک بار در شش ماهه دوم
سال برای تصویب بودجه خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد
تشکیل و در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل می شود.
ماده 10 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
الف - بررسی و تصویب بودجه سالانه .
ب - بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان .
ج - تعیین اعضای انتخابی شورای عالی .
د - بررسی و تایید پیشنهادهای مدیر عامل در زمینه تغییر مواد
اساسنامه برای طرح در مراجع مربوط.
ه - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی پس از تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی .
و - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین نامه اداری و استخدامی سازمان بر
اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
ز - اتخاذ تصمیم درباره گرفتن وام و اعتبار از موسسات و بانکها.
ح - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری در سایر موسسات مربوط.
ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان سازمان پس از تایید
شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ی - تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی در جلسات بر اساس ضوابطی
که به تایید شورای حقوق و دستمزد می رسد.
ک - تصویب افزایش سرمایه سازمان بنا به پیشنهاد مدیر عامل .
ل - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائل در حدود این اساسنامه که در مجمع
عمومی مطرح شود.
شورای عالی :
ماده 11 - شورای عالی سازمان مرکب از مقامات و اشخاص به شرح زیر خواهد
بود:
1 - وزیر اطلاعات و جهانگردی .
2 - وزیر امور خارجه یا نماینده او.
3 - پنج نفر از شخصیتهای برجسته مطبوعاتی و اجتماعی و اقتصادی و
سیاسی کشور که به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی از طرف مجمع عمومی به
مدت 4 سال برگزیده می شوند و تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به
وظایف خود ادامه خواهند داد و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .
تبصره - ریاست شورای عالی به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی خواهد بود.
ماده 12 - وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است :
الف - تعیین سیاستها و روش کلی سازمان .
ب - بررسی و تصویب گزارش عملیات سالانه سازمان در زمینه طرحها و
برنامه ها.
ج - بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از طرف رییس شورا یا مدیر
عامل مطرح می شود.
ماده 13 - جلسات شورای عالی حداقل هر سه ماه یک بار به پیشنهاد مدیر
عامل و به دعوت شورا تشکیل می شود.
ماده 14 - جلسات شورای عالی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و
تصمیمات آن با رای چهار نفر از اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 15 - مدیر عامل سازمان به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و
تصویب مجمع عمومی انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می شود.
تبصره - معاونان سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر اطلاعات و
جهانگردی منصوب خواهند شد.
ماده 16 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره امور
سازمان و واحدهای وابسته و شعب و نمایندگیها است و وظایف خبری و
انتشاراتی خود را زیر نظر مستقیم وزیر اطلاعات و جهانگردی به انجام
می رساند.
اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل بدین شرح است :
الف - اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی .
ب - تهیه گزارش عملیات سالیانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی و
شورای عالی .
ج - بررسی خط مشی و رئوس کلی برنامه های سازمان و طرح آن در شورای
عالی و مجمع عمومی .
د - تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم به
مجمع عمومی .
ه - اداره امور سازمان اعم از اداری ، استخدامی ، مالی و فنی ، خبری
انتشاراتی با رعایت آیین نامه های مربوط.
و - تهیه طرح تشکیلات و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی پس از تایید
سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ز - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در
مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه .
ح - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور مجمع
عمومی .
تبصره 1 - مدیر عامل مکلف است که نسخه ای از ترازنامه و حساب سود و
زیان و گزارش عملیات سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به
حسابرس (بازرس ) سازمان تسلیم نماید.
تبصره 2 - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود
را به هر یک از معاونان خود یا هر یک از کارکنان سازمان با تصویب وزیر
اطلاعات و جهانگردی تفویض نماید.
ماده 17 - حسابرس (بازرس ) سازمان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت یک سال از طرف مجمع عمومی
انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 18 - وظایف حسابرس به قرار زیر است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی و
تهیه گزارش لازم در مورد این صورتها باری طرح در مجمع عمومی . حسابرس
(بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
به مدیر عامل تسلیم نماید.
ب - انجام سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس شرکتها
گذاشته شده است .
ج - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجرای
وظایف محوله نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.
د - حسابرس (بازرس ) می تواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع
عمومی از خدمات کارشناسان به هزینه سازمان استفاده کند.
ماده 19 - منابع مالی سازمان به قرار زیر است :
الف - درآمدهای حاصل از فروش خدمات سازمان .
ب - کمکهای دولت .
ج - سایر منابع تامین اعتبار.
ماده 20 - کلیه اسناد مالی ، چکها و اوراق بهادار سازمان به امضا مدیر
عامل و یکی از معاونان سازمان و یا کسانی که به پیشنهاد مدیر عامل و
تصویب مجمع عمومی از طرف آنها حق امضا اینگونه اسناد را دارند معتبر
خواهد بود و به هر حال کلیه اسناد مذکور دارای دو امضا خواهد بود.
ماده 21 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر
اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل
شرکت شروع می شود.
ماده 22 - مدیر عامل مکلف است آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب
به مراجع مربوط تسلیم دارد و تا موقعی که آیین نامه های مزبور به تصویب
نرسید است در امور مالی و معاملاتی آیین نامه معاملات دولتی لازم الاجرا است .
ماده 23 - آن دسته از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که با
اجرای این اساسنامه به تشخیص وزیر اطلاعات و جهانگردی به سازمان منتقل
می شوند پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری درباره آنان ، مشمول
ماده 144 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تغییرات بعدی آن خواهند بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره به استناد ماده 4
قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و تبصره ذیل آن پس از تصویب
کمیسیونهای اطلاعات و جهانگردی ، امور استخدام و امور اقتصادی و دارایی
مجلس سنا در جلسات روز سه شنبه 30/2/1354 و روز پنج شنبه 1/3/1354 به
ترتیب در جلسات سوم و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار به
تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، اطلاعات و جهانگردی و
امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :