جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده 1 - در اجرای ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی شرکت
سهامی گشتها وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل و بر طبق این
اساسنامه اداره می شود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند در نقاط مختلف کشور
شعبه یا نمایندگی داشته باشد.
ماده 3 - موضوع شرکت عبارت است از فراهم ساختن وسایل انجام مسافرتهای
فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور(اعم از مسافرت زمینی ،
هوایی و دریایی ) و تامین خدمات جهانگردی و هر گونه عملیات بازرگانی و
تبلیغاتی مربوط به موضوع شرکت به منظور ارائه پیشرفتهای مملکتی و
شناساندن آثار باستانی و جاذبه های جهانگردی ایران .
تبصره - شرکت می تواند برای پیشبرد مقاصد مذکور در شرکتهای دیگر
مشارکت نموده و با رعایت مقررات با آژانسهای مسافرتی از طریق اعطای وام
همکاری نماید.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است که پرداخت
شده و به یک هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال
تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت است و با تصویب مجمع عمومی قابل
افزایش خواهد بود.
ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این
اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.
تبصره - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت
است .
ارکان شرکت
ماده 6 - ارکان شرکت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره و مدیر عامل .
3 - حسابرس (بازرس )
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت مرکب است از وزیر اطلاعات و جهانگردی و وزیر
امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه بودجه ، ریاست
آن با وزیر اطلاعات و جهانگردی است .
ماده 8 - مجمع عمومی سالی دوبار تشکیل می شود یک بار حداکثر تا پایان
تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک بار در شش ماهه دوم
برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد.
تبصره - مجمع عمومی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد سایر
مسائلی که جزو وظایف مجمع عمومی می باشد به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل
یا تقاضای کتبی حسابرس (بازرس ) تشکیل خواهد شد.
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است .
الف - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش
حسابرس (بازرس )
ج - تعیین و تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت .
د - تصویب بودجه و تشکیلات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی و فنی شرکت با
رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه - انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و حسابرس (بازرس ).
و - تصویب و اجازه خرید و فروش اموال غیر منقول شرکت .
ز - اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره سازش و ارجاع
دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور.
ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره با موافقت شورای
حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ی - تصویب سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و با
رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده است .
ماده 10 - هیات مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر اطلاعات و
جهانگردی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و مدیر عامل که از میان
منتخبین به ترتیب مذکور انتخاب خواهد شد سمت ریاست هیات را نیز به عهده
دارد.
ماده 11 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل سه سال است و تا
انتخاب مجدد در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع
می باشد.
تبصره - تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر عامل قبل از
انقضای دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به همان ترتیبی است
که در ماده 10 مقرر شده است .
ماده 12 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل خواهد شد و
تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است . هیات مزبور دفتری خواهد داشت که
تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
حاضر در جلسه خواهد رسید.
تبصره - در غیاب مدیر عامل یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب مدیر
عامل وظایف او را انجام خواهد داد.
ماده 13 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:
الف - بررسی و تایید بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش
عملیات سالانه برای تسلیم به مجمع عمومی .
ب - بررسی و تایید تشکیلات و آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی پس از موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی با موافقت وزارت امور اقتصادی و
دارایی برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ج - بررسی و تایید خط مشی و برنامه ها.
د - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی .
ه - تصویب قراردادها.
و - اجرای مصوبات مجمع عمومی .
ز - پیشنهاد سازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا استرداد آنها.
ماده 14 - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از مالی و استخدامی و فنی و
معاملات به عهده مدیر عامل است و مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و
اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت به تشخیص و
مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 15 - مدیر عامل نمایندگی شرکت را در قبال کلیه مقامات و موسسات و
اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد و در حدود قوانین حق انتخاب وکیل را
خواهد داشت .
ماده 16 - مدیر عامل آیین نامه ها و تشکیلات و بودجه و ترازنامه و حساب
سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از
تایید هیات مدیره به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد و می تواند بدون حق رای
در مجمع مذکور شرکت نماید. بعلاوه مکلف است نسخه ای از ترازنامه و حساب سود
و زیان و گزارش عملیات سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به
منظور رسیدگی و اظهار نظر حسابرس (بازرس ) شرکت تسلیم نماید.
ماده 17 - کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به امضای
مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری به
امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد.
ماده 18 - حسابرس (بازرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 19 - وظایف حسابرس (بازرس ) عبارت است از:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت
به آن .
ب - بررسی گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن .
ماده 20 - حسابرس (بازرس ) حق مراجعه به دفاتر و پرونده های محاسباتی و
اسناد هزینه پیمانهای شرکت را دارد و در صورت مشاهده تخلف بایستی مراتب
را به مدیر عامل اعلام دارد ولی اقدامات او نباید مانع جریان کارهای شرکت
باشد. بعلاوه حسابرس (بازرس ) دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که به موجب
قانون تجارت برای بازرس شرکتها مقرر گردیده است .
ماده 21 - حسابرس (بازرس ) مکلف است هر گونه تخلف از مقررات قانونی یا
اساسنامه شرکت را که مشاهده می کند به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند
ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ اجرای
این اساسنامه خواهد بود.
ماده 23 - مدیر عامل شرکت مکلف است ظرف سه ماه آیین نامه های لازم را
تهیه و پس از تایید هیات مدیره به مراجع مربوط تسلیم کند.
ماده 24 - سود ویژه شرکت به ترتیب ذیل تقسیم خواهد شد.
الف - 10% به عنوان اندوخته قانونی و 10% به عنوان اندوخته احتیاطی
تا زمانی که جمع اندوخته های مذکور معادل سرمایه شرکت شود و پس از آن
اندوخته های مذکور اختیاری است .
ب - بقیه سود پس از وضع مالیات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود
سهام به حساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و پنج تبصره به استناد ماده 4
قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای اطلاعات و
جهانگردی - امور استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات 14 و
25 اردیبهشت ماه 1354 به ترتیب در جلسات بیست و نهم اردیبهشت و سوم و
چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای
امور استخدام و سازمانهای اداری ، اطلاعات و جهانگردی امور اقتصادی و
دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :