جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - بر اساس ماده 70 اصلاحی قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب
این اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری که در این اساسنامه سازمان نامیده
می شود به صورت موسسه ای وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تشکیل می گردد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوق است و بر طبق مقررات این اساسنامه
اداره خواهد شد.
تبصره - بودجه اداری و استخدامی سازمان تحت عنوان خاص در بودجه کل
کشور منظور می گردد.
ماده 3 - سازمان اداره امور صندوقهای زیر را با رعایت مقررات استخدامی
مربوط به عهده دارد:
الف - صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به مستخدمین مشمول مقررات
بازنشستگی کشوری .
ب - صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی موضوع ماده 35
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی .
ج - صندوق حمایت مربوط به مستخدمین موضوع تبصره 3 ماده 70 قانون
استخدام کشوری .
د - صندوق بازنشستگی شهرداریها موضوع تبصره 4 ماده 70 قانون استخدام
کشوری (از تاریخی که بر اساس مقررات تبصره 4 ماده 70 قانون استخدام کشوری
اداره آن به عهده سازمان محول می گردد.)
ماده 4 - سازمان طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای سازمان (موضوع بند
ب ماده 7 این اساسنامه ) می رسد وجوه صندوقهای مذکور در ماده 3 را با رعایت
مراتب زیر مورد استفاده و بهره برداری قرار خواهد داد.
الف - اعطای وام به مستخدمین شاغل و بازنشسته حداکثر تا 50% موجودی
صندوقها.
ب - انجام هر نوع فعالیت بازرگانی که به مصلحت سازمان باشد حداکثر تا
35% موجودی صندوقها.
ج - بقیه موجودی صندوقها به صورت سپرده بانکی نگهداری یا صرف خرید
اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه می شود.
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده 5 - سازمان دارای ارکان زیر است :
الف - شورا.
ب - رییس سازمان .
ج - حسابرس .
ماده 6 - شورای سازمان تشکیل می شود از دبیر کل سازمان امور اداری و
استخدامی کشور، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ، معاون وزارت امور اقتصادی و
دارایی ، خزانه دار کل کشور، معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی ،
معاون سازمان برنامه و بودجه در امور بودجه .
تبصره 1 - ریاست شورا با دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
خواهد بود.
تبصره 2 - جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر از اعضای شورا رسمیت خواهد
یافت و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر
است .
تبصره 3 - جلسات شورا بر اساس دعوت دبیر کل سازمان امور اداری و
استخدامی کشور حداقل سه ماه یک بار تشکیل می شود و در موارد ضروری دبیر کل
می تواند اعضای شورا را برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت کند. دستور جلسه
شورا ضمیمه دعوتنامه برای اعضای شورا فرستاد می شود.
ماده 7 - وظایف و اختیارات شورای سازمان به قرار زیر است :
الف - تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های سازمان .
ب - تصویب آیین نامه استفاده و بهره برداری از وجوه صندوقها.
ج - تصویب بودجه عملیاتی سالانه صندوقها.
د - تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه صندوقها و ترازنامه حقیقی سالانه
سازمان .
ه - تصویب آیین نامه های مالی و صادراتی سازمانها و تاسیسات مقررات
تامین محاسبات عمومی و برابر آیین نامه های اجرایی آن .
و - بررسی طرح اساسنامه های موضوع ماده 101 اصلاحی قانون استخدام کشوری
و پیشنهاد آن به شورای پول و اعتبار جهت تصویب .
ز - بررسی و پیشنهاد طرح آیین نامه موضوع ماده 102 قانون استخدام
کشوری جهت تصویب مراجع مربوط.
ح - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ط - تعیین حق الزحمه حسابرس .
ی - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که از طرف رییس
سازمان در مورد حسن اجرای مقررات این اساسنامه مطرح می گردد.
تبصره - تصمیمات شورا برای اجرا به وسیله دبیر کل سازمان امور اداری
و استخدامی کشور ابلاغ می گردد.
ماده 8 - رییس سازمان از بین مستخدمینی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده
و دارای تجربه در امور اداری و استخدامی باشد از طرف دبیر کل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور منصوب می شود.
ماده 9 - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان است و امور
مربوط را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره
می نماید و دارای اختیارات و وظایف زیر است :
الف - اجرای مصوبات شورا.
ب - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه عملکرد هر یک از صندوقها.
ج - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و ترازنامه عملیاتی سالانه هر یک از
صندوقها و ترازنامه تلفیقی سازمان .
د - تنظیم بودجه سازمان بر اساس اعتبار مصوب و درآمد صندوقها برای
اطلاع شورا.
ه - تهیه و تنظیم طرح آیین نامه های اجرایی سازمان .
و - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سازمان در مورد دعاوی سازمان بر اساس
آیین نامه های مصوب شورا.
ز - نمایندگی سازمان و صندوقها در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع
قانونی .
تبصره - رییس سازمان می تواند حق نمایندگی در برابر اشخاص و مراجع
قانونی را به وسیله وکیل یا نماینده ای که انتخاب می کند اعمال همچنین
قسمتی از اختیارات و حق امضا را به معاونان خود و سایر مستخدمین صندوق
واگذار نماید.
ماده 10 - سازمان برای عملیات صندوق بازنشستگی کشوری شش حساب به شرح
زیر نگاهداری می نماید.
الف - حساب مربوط به بازنشستگان و وظیفه بگیران موضوع تبصره 1 ماده 70
قانون استخدام کشوری .
ب - حساب مربوط به سایر مستخدمین رسمی مشمول بازنشستگی کشوری .
ج - حساب مربوط به مستخدمین موضوع ماده 23 مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی .
د - حساب مربوط به صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی
موضوع بند ب ماده 3 این اساسنامه .
ه - حساب مربوط به صندوق حمایت موضوع بند ج ماده 3 این اساسنامه .
و - حساب مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداریها موضوع بند د ماده 3 این
اساسنامه .
تبصره - پس از تشکیل بانک موضوع ماده 101 اصلاحی قانون استخدام کشوری
کلیه حسابهای سازمان در بانک مزبور متمرکز خواهد شد.
ماده 11 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سایر
موسسات مربوط مکلفند هر ماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم خود را
حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز نمایند. در
صورت تاخیر علاوه بر تادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت مبلغی معادل نیم در
هزار وجوه عقب افتاده برای هر روز تاخیر خواهند بود. خزانه مکلف است در هر
مورد به تقاضای سازمان مطالبات هویت از صندوقها را از محل اعتبارات یا
وجوه سازمان مربوط پرداخت و در اختیار صندوق قرار دهد.
ماده 12 - سازمان دارای حسابرسی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی دارایی و تصویب شورا برای هر سال مالی انتخاب خواهد شد تا زمانی
که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد
حسابرس بلامانع است .
ماده 13 - وظایف حسابرس به قرار زیر است :
الف - بررسی گزارش عملکرد و ترازنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با
مقررات مربوط و اعلام نظر خود طی گزارش ده روز قبل از تشکیل شورا به دبیر
کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای طرح در شورا.
ب - مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان در صورت لزوم با اطلاع رییس
سازمان .
تبصره - اقدامات حسابرس در اجرای وظایف نباید مانع جریان امور سازمان
بشود.
فصل سوم - مقررات مالی
ماده 14 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند
ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که مبدا آن تاریخ تشکیل سازمان
می باشد.
ماده 15 - رییس سازمان مکلف است بودجه عملیاتی سال بعد هر یک از
صندوقها را تا پایان دی ماه هر سال برای تصویب به شورا تسلیم نماید.
ماده 16 - رییس سازمان مکلف است گزارش عملکرد و ترازنامه سازمان هر یک
از صندوقها و ترازنامه تلفیقی سازمان را تا پایان خرداد ماه سال بعد برای
تصویب شورا تسلیم نماید و نسخه ای از آن را یک ماه قبل از تاریخ مذکور
برای حسابرس ارسال دارد تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه از طرف شورا به
منزله مفاصا حساب خواهد بود.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 17 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها موظفند
کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار
دهند .
اساسنامه فوق مشتمل بر هفده ماده و هشت تبصره به استناد ماده 70 اصلاحی
قانون استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و
دارایی مجلس سنا در جلسات 8/3/1354 به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه هشتم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور
استخدام و سازمانهای اداری ، امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :