جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و هیجده ماده که در تاریخ سوم امرداد ماه
1353 (25 ژوئیه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضا
رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 17 آذر ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه بیست و
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا
رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان
نظر به علاقه ای که به تحکیم روابط دوستی و همکاری دو کشور در زمینه امور
آموزش و پرورش و علوم و فرهنگ دارند و به منظور تشیید مناسبات و توسعه و
بسط روابط معنوی و اخوت اسلامی دو کشور و حفظ این علایق با رعایت قوانین و
مقررات هر یک تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و نمایندگان
تام الاختیار خود را که ذیل این موافقتنامه را امضانموده اند - برای این
منظور تعیین کردند.
نمایندگان دولتین پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود مناسبات و روابط فرهنگی بین
دو کشور را توسعه و گسترش دهند.
ماده دوم - طرفین متعاهدین تاسیس انجمن های روابط فرهنگی با طرف دیگر را
در قلمرو خود تشویق خواهند نمود.
ماده سوم - طرفین متعاهدین بازدید دانشمندان و استادان و دانشجویان و
اعضای انجمنهای فرهنگی دو کشور را تشویق نموده تسهیلات ممکنه را جهت بازدید
آنان از موزه ها و آثار تاریخی و کتابخانه ها و موسسات فرهنگی و غیره فراهم
خواهند ساخت .
ماده چهارم - طرفین متعاهدین مبادله استادان و معلمان را طبق شرایطی که
نسبت به آن توافق خواهند نمود - تشویق خواهند نمود.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین مبادله بورسهای تحصیلی و کارآموزی را تشویق
خواهند کرد.
ماده ششم - طرفین متعاهدین برای تعیین ارزش گواهینامه های تحصیلی و درجات
علمی که از طرف دانشگاهها و آموزشگاههای دو کشور داده می شود اقدامات لازم
را به عمل خواهند آورد.
ماده هفتم - طرفین متعاهدین تسهیلات و کمکهای لازم را در مورد دانشجویان
یکدیگر برای ادامه تحصیلات و دنبال کردن بورسها در رشته های مختلف فراهم
خواهند ساخت .
ماده هشتم - هر یک از طرفین متعاهدین تسهیلات ممکنه را جهت تاسیس و توسعه
مدارس و موسسات فرهنگی طرف دیگر طبق قوانین و مقررات داخلی خود فراهم
خواهد ساخت .
ماده نهم - طرفین متعاهدین مجاهدت خواهند نمود حتی المقدور و تا آنجا که
با مقررات و قوانین و عرف محلی آنها تطبیق نماید مطالب غیر واقعی را که
درباره طرف دیگر در کتابهای درسی وجود داشته و توجه آنها بدان معطوف
گردیده تصحیح نمایند.
ماده دهم - طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را برای گسترش روابط فرهنگی
فیمابین از طریق مبادله کتب و نشریه های فرهنگی و ترجمه آنها و ایراد
سخنرانی و تشکیل نمایشگاههای هنری و علمی و ترتیب جشن جهت اجرای موسیقی و
نمایشنامه و استفاده از وسایل ارتباط جمعی فراهم می نمایند- همچنین طرفین
در امور باستانشناسی همکاری نموده و اطلاعات و تجربیات خود را در این
زمینه مبادله خواهند کرد.
ماده یازدهم - طرفین متعاهدین در زمینه مبادله فیلمهای خبری مسند و
برنامه های رادیو و تلویزیون و مبادله کارشناس و هنرمند و همکاری در
زمینه های فنی و آموزشی رادیو و تلویزیون و تهیه فیلم های مشترک توسط
سازمانهای رادیو تلویزیون دو کشور تسهیلات لازم را فراهم خواهند آورد.
همچنین طرفین متعاهدین مبادله و توزیع مطبوعات طرف دیگر را در قلمرو خود
تشویق خواهند کرد.
ماده دوازدهم - طرفین متعاهدین بازدید و مبادله هیات های فرهنگی و آموزشی
و بهداشت عمومی و مطبوعاتی و هنری و تیم های ورزشی و سازمانهای جوانان و
دانشجویان را تشویق خواهند کرد.
ماده سیزدهم - طرفین متعاهدین تمام کتب و لوازم فرهنگی و مدارس و وسایل
سمعی و بصری و سایر مطبوعات و نشریه ها و ساختمانهای مدارس و موسسات
فرهنگی طرف دیگر را از کلیه مالیاتها و عوارض گمرکی و شهرداری معاف داشته
و آموزگاران و کارمندان فرهنگی را که از کشور یکی از طرفین متعاهدین به
کشور دیگر اعزام می گردند از کلیه مالیاتها و عوارض مربوط به فوق العاده
حقوق معاف خواهند داشت و در مورد اثاثه و لوازم شخصی آنان سعی خواهند کرد
در حدود مقررات داخلی تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
ماده چهاردهم - طرفین متعاهدین در زمینه مبارزه با بیسوادی همکاریهای لازم
را بالاخص از طریق مبادله اطلاعات و بررسی تجربیات خود تشویق خواهند نمود.
ماده پانزدهم - طرفین متعاهدین جهانگردی بین دو کشور را تشویق خواهند
کرد.
ماده شانزدهم - هر یک از طرفین به طرف دیگر اجازه خواهد داد که در قلمرو
خود اراضی و ساختمانهای مناسبی برای آموزشگاهها و موسسات فرهنگی خود طبق
قوانین معمول خریداری و تملک نماید.
ماده هفدهم - کمیسیون مشترکی برای نظارت در اجرای مفاد این موافقتنامه
متناوبا در پایتخت هر یک از دولتین تشکیل خواهد شد.
ماده هجدهم - این موافقتنامه طبق قوانین اساسی هر یک از دو دولت به تصویب
خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در............. به عمل
خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد می شود و هر یک از طرفین می توانند
حداقل سه ماه قبل از انقضا یا اعلام فسخ به طرف دیگر به اعتبار آن پایان
بخشد و الا تا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود را به فسخ آن اعلام ننماید
همچنان معتبر خواهد بود.
به تاریخ 3 مرداد ماه 1353 برابر 25 ژوئیه 1974 در شهر تهران این
موافقتنامه در دو نسخه به زبان های فارسی و عربی تنظیم و هر دو متن
متساویا معتبر می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت سلطنتی عمان
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده منضم به قانون موافقتنامه
فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :