جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده که در تاریخ
بیست شهریور ماه 1353، 11 سپتامبر 1974 در تهران به امضا رسیده تصویب و
اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 17 آذر ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه بیست و
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا
رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
دموکراتیک خلق کره
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره
برای بسط و توسعه روابط دوستی و همکاری مبتنی بر اصول احترام به حق
حاکمیت تساوی منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی با انعقاد
موافقتنامه زیر موافقت کرده اند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین مبادله هیاتهای فرهنگی ، علمی ، آموزشی ، هنری ،
بهداشتی ، تربیت بدنی و مطبوعاتی را مورد تشویق قرار خواهند داد.
ماده 2 - طرفین متعاهدین پس از تصویب مقامات مربوطه به طرح و تنظیم
برنامه های مبادلات فرهنگی خواهند پرداخت .
ماده 3 - طرفین متعاهدین طبق قوانین حاکم و مقررات جاری در کشورهای خود
موجبات تسهیل تاسیس انجمنهای فرهنگی را فراهم خواهند کرد.
ماده 4 - طرفین متعاهدین به سازمانهای مربوطه دولتهای متبوع خود در تنظیم
برنامه های روز ملی کشور طرف دیگر کمک خواهند نمود.
ماده 5 - مسئله مالی مربوط به اجرای این موافقتنامه بر اساس معامله
متقابل حل خواهد گردید.
ماده 6 - این موافقتنامه طبق قوانین اساسی هر یک از دو دولت به تصویب
خواهد رسید و پس از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 - اعتبار این موافقتنامه پنج سال است و پس از انقضای مدت خود به
خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرفین موافقتنامه
سه ماه قبل از پایان مدت نسبت به فسخ آن اقدام نماید.
بنا به مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار مربوطه این موافقتنامه را امضا
کرند این موافقتنامه در تاریخ 20 شهریور 1353 برابر 11 سپتامبر 1974 در
دو نسخه به زبانهای فارسی ، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو دارای
اعتبار متساوی می باشد.
چنانچه اختلاف نظری در ترجمه و تفسیر آن حاصل گردد متن انگلیسی موافقتنامه
ارجح خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری دموکراتیک
خلق کره
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره
می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :